Néhány tény az Omega-eretnekséggel kapcsolatban

Közel száz évvel ezelőtt Dr. John Harvey Kellogg, korának legkiválóbb hetednapi adventista orvosa kiadott egy könyvet „Élő templom” címmel. Amikor Ellen White elolvasott néhány részletet a könyvből, nagyon visszariadt attól, amit ott talált, és kijelentette, hogy a könyv különösen veszélyes tévedéseket tartalmaz. Sokan meg is lepődtek azon a határozott hangnemen, amivel elítélte a könyvet. Úgy utalt tanításaira, mint amelyek a „halálos eretnekségek alfáját” képezik (Szemelvények I, 200. old.). Még megdöbbentőbb volt azonban az a jövendölése, mely szerint az „alfa” eretnekséget egy hasonló hamis tanítás fogja követni, amely még nagyobb méreteket ölt majd, és sokkal pusztítóbb csapással fogja sújtani a hetednapi adventizmust, mint az alfa tette azt. Úgy utalt erre a közelgő eretnekségre, mint „az omega”.

Egyesek tévesen azt kezdték állítani, hogy éppen mi vagyunk a felelősek az „omega” behozataláért, akik fel kívánjuk eleveníteni az úttörők Isten-képét. Ez a vád azonban minden logikai észérvet nélkülöz, és a gondos utánajárás hiányát tükrözi. A következő tények világosan megmutatják, hogy az úttörők Istenről szóló tanítása nem lehet az „omega” eretnekség.

1. Amikor az alfa válságról és a közelgő omegáról beszél, Ellen White sokszor kijelenti, hogy egyetlen biztonságunk abban állna, ha nem távolodnánk el attól a hittől, amelyet Isten az úttörőknek adott (az ezzel kapcsolatos kijelentéseket lásd lejjebb). Ehhez képest egyesek azt állítják, hogy az úttörők (beleértve James White-ot is) az „omega” eretnekséget tanították.

2. Ellen White azt mondta, hogy az omega „nem sokkal” az alfa után fog következni. Ennek a kijelentésnek nem lenne értelme, ha az omega az úttörők tanítása lenne, hiszen ez azt jelentené, hogy az omega már az alfa előtt jelen volt!

3. Ellen White úgy utalt az alfa és omega eretnekségekre, mint legveszedelmesebb hazugságokra. Ha az úttörők tanítása lenne az omega, akkor ez azt jelentené, hogy a HNA egyház, amihez Ellen White is tartozott, létezésének első ötven évében a létező legveszedelmesebb hamis tanítást tanította, és mégsem kapott ez irányú feddést Ellen White-tól.

A következő tanulmány néhány kérdést tesz föl a hitehagyás omegájával kapcsolatban, és Ellen White-tól és más forrásokból származó idézetekkel válaszol. Ezáltal teljesen világossá válik, hogy az egyetlen tan, amelyet a HNA egyház ma elfogad, és amely részleteiben is megfelel az omega eretnekség leírásának, az a Szentháromság tana.

Az itt szereplő Ellen White idézetek mind olyan kijelentésekből származnak, amelyeket vagy az „alfa” néven is ismert Kellogg-válság idején, vagy röviddel azután írt. Felkérünk minden kedves testvért, aki nem ért egyet e cikkel, hogy mutasson bármilyen más tanítást vagy vitapontot, amely megfelel az itt vázolandó feltételeknek. Őszintén kérjük mindazokat, akik ellenkeznek velünk, hogy ne csak hibákat keressenek ebben a tanulmányban, hanem mutassanak egy jobb megoldást is – azaz hogy mutassák meg, mi az, ami jobban ráillik a próféta által megadott azonosítási szempontokra, mint ez.

1. Mikor fogják behozni az omega eretnekséget a HNA Egyházba?

Válasz: Hamarosan, nem sokkal a Kellogg-féle hitehagyás után (azaz röviddel 1904 után). Vegyük észre, hogy a Szentháromság-tant LeRoy Froom az 1920-as években hozta be az Egyházba.

„Az Élő templom tartalmazza ezen elméletek alfáját. Tudtam, hogy az omega hamarosan következni fog; és reszkettem népünkért.” (Szemelvények I, 203. old.)

„Egy dolog bizonyosan meg fog valósulni hamar,– a nagy hitehagyás, amely most fejlődik és növekszik és erősödik, és egészen addig lesz ez így, amíg az Úr hangos kiáltással le nem száll a mennyből…” (Különleges bizonyságtételek, B sorozat, 7. szám, 57-58. old.)

2. El fogják-e fogadni?

Válasz: Azok fogják elfogadni, akik nem engednek a figyelmeztetésnek. Miféle figyelmeztetésnek? Lásd az 5. kérdést.

„Az Élő templom című könyvben található a halálos eretnekségek alfája. Az omega el fog jönni, és mindazok el fogják fogadni, akik nem hajlandóak engedni az isteni figyelmeztetésnek.” (Szemelvények I, 200. old.)

3. Mi lenne az eredménye, ha az egyház elfogadná az omega eretnekséget?

Válasz: Az eredmény az lenne, hogy vallásunk megváltozna. Meg kell itt jegyeznünk, hogy a hetednapi adventisták hittételeiben csupán egyetlen jelentős változás volt az egyház első kiadott hitelvi nyilatkozata és a mostani hitvallás között. Ez a változás pedig abban áll, hogy elvetették az úttörők Istenről alkotott felfogását, és helyébe elfogadták a Szentháromság-tant.

„A lelkek ellensége azt a vélekedést próbálja behozni közénk, hogy a hetednapi adventisták soraiban egy nagy reformációnak kell lezajlania, és hogy ez a reformáció a hitünk oszlopait képező tanok feladásából kellene álljon, ami egy újjászervezési folyamattal párosulna. Ha végbe menne ez a reformáció, mi lenne az eredmény? Elvetnék az igazság alapelveit, melyeket Isten az Ő bölcsességéből a maradék egyháznak adott. Vallásunk megváltozna. Az elmúlt ötven év munkáját fenntartó sarkalatos elveket hibaként tartanák számon. Új szervezet alakulna. Új rend könyvei kerülnének megírásra. Bölcselkedő filozófiai rendszert vezetnének be.” (Szemelvények I, 204. old.)

4. Mi volt a fő vitapont az alfa eretnekség idején?

Válasz: A fő vitapont az Istenről szóló tanítás volt. Vegyük észre, hogy az egyetlen tantétel, ami megváltozott a HNA egyházban az úttörők ideje óta, az az Istenről szóló tanítás.

„A mennyei követ figyelmeztetett, hogy az Élő templom c. könyvben szereplő érvelés egy része nem egészséges… A könyvben sok az Isten személyiségéről és jelenlétéről szóló gyümölcstelen spekuláció…”

„Egyik testvér a másik után jön hozzám, és mind arra kérnek, magyarázzam meg nekik, milyen álláspontot képvisel az Élő templom. Erre ez a válaszolom: ‘Képtelenség megmagyarázni.’ A benne foglalt nézetek nem adnak helyes képet Istenről. A könyvben ugyan mindenhol találhatók bibliai idézetek, de ezek olyan módon vannak tálalva, hogy a tévedést igazságként tüntetik fel.” (Szemelvények I, 201. old.)

„Az Isten személyiségével kapcsolatos spiritualista elméletek felforgatják az egész keresztény üdvrendet, ha logikus következményeik szerint végigvezetjük őket.” (Szemelvények I, 204. old.)

„Ezek az Istennel kapcsolatos elméletek hatástalanná teszik az Ő igéjét, és ezért mindazok, akik elfogadják ezeket, abban az óriási veszélyben vannak, hogy végül az egész Bibliát mesének fogják tartani…” (Bizonyságtételek VIII, 291. old.)

5. Mi lesz az omega eretnekség fő kérdése?

Válasz: Az Istenről szóló tanítás

„Az Élő templom tartalmazza ezen elméletek alfáját. Tudtam, hogy az omega hamarosan következni fog; és reszkettem népünkért. Tudtam, hogy figyelmeztetnem kell testvéreinket, hogy ne kezdjenek vitatkozni Isten jelenléte és személyisége felől…” (Szemelvények I, 203. old.)

6. Mi lehet a hetednapi adventisták egyetlen biztonsága az Istennel kapcsolatos tanítás körül kibontakozó válság idején?

Válasz: Az eredeti tanokhoz való ragaszkodás; az a hit, amelyet Isten az úttörőknek adott.

(Megjegyzés: Vegyük figyelembe, hogy a következő kijelentéseket mind az alfa-eretnekség kapcsán írta le Ellen White.)

„De addig határozottan el kell utasítanunk minden olyan befolyást, ami el akar minket vonni az örök igazság alapzatáról, ami 1844 óta kiállt minden próbát.” (Szemelvények I, 199-200. old.)

„Felekezeti hitünk eredeti alapelveihez kell ragaszkodnunk, és erőről erőre kell jutnunk, a megnövekedett hithez. Végig meg kell őriznünk a hitet, amelyet Isten Szent Lelke alapozott meg tapasztalatunk korai eseményeitől kezdve egészen korunkig…”

„Az elmúlt ötven év hitünk alapelveiből egy jottányit sem homályosított el – minden ugyanúgy van, mint ahogy azt 1844-ben, az idő elmúlása után hatalmas és csodálatos bizonyítékokkal alátámasztva elnyertük… Egyetlen szót sem változtattunk vagy tagadtunk meg. Ami mellett a Szent Lélek az idő elmúltával, nagy csalódásunk idején bizonyságot tett, hogy igazság – ez hitünk biztos alapja.” (Különleges bizonyságtételek, B sorozat, 7. szám, 57-58. old.)

„Soraink között sokan vannak, akik nem értékelik kellőképpen, hitünk milyen szilárd alapokra lett helyezve. Férjem, Bates vén, Pierce apó, [Hiram] Edson vén, és más értelmes, nemes és igaz emberek, akik közöttünk voltak, az 1844-es idő elmúltával rejtett kincsként keresték az igazságot. Találkoztunk a testvérekkel, és buzgó imádsággal kutattuk az Írásokat. Sokszor késő éjszakáig együtt maradtunk, sőt, olykor egész éjszaka világosságért imádkoztunk, és az Igét kutattuk… Így nyertünk világosságot, mely segített a Krisztusra, küldetésére és papságára vonatkozó írások megértésében. Az igazság láncolata nyilatkozott meg előttem attól az időtől fogva egészen addig, míg belépünk Isten városába, én pedig másokkal is megosztottam az Úrtól kapott tanítást…”

„Miféle befolyás az, amely történelmünknek ezen szakaszában arra vezet embereket, hogy alattomosan és erélyesen törekedjenek hitünk alapzatának lerontására? Ezt az alapzatot munkánk kezdetén imádságos igekutatás és mennyei kijelentés által fektettünk le. Ezen építkeztünk az elmúlt ötven évben.” (Szemelvények I, 206-207. old.)

7. Kis dolog volt-e vajon, hogy az embereknek hamis Isten-képük volt? Egyesek ma azt tartják, hogy az istenséggel kapcsolatos vitának nincs nagy jelentősége.

Válasz: Ez egy rendkívül lényeges kérdés volt.

„A hetednapi adventizmus alapítóinak nagy része ma nem csatlakozhatna egyházunkhoz, ha el kellene fogadniuk a felekezeti Hitelveket. Még pontosabban, a legtöbben nem értenének egyet a második hitponttal, amely a Szentháromság tanát tárgyalja.” (George Knight, Ministry, 1993. október, 10. old.)

„Csak kevesen érzékelik a jelenlegi hitehagyás súlyát. Az Úr azonban félrevonta a függönyt, és megmutatta nekem valódi jelentőségét, és azt, hogy hova vezetne, ha hagynák kibontakozni. Fel kell most emelnünk figyelmeztető szavunkat. Elfogadja-e vajon népünk Istent, mint legfelsőbb Uralkodót, vagy inkább azokat a félrevezető érveléseket és nézeteket választja, amelyek, ha teljesen hagyják őket kifejlődni, az ezeket elfogadó emberek elméjében Istent semmivé teszik…”

„Nem lehet kis dolognak tekinteni, ha olyan emberek, akiknek oly nagy világosságuk volt, és oly egyértelmű bizonyítékokkal bírtak az általunk képviselt igazság hitelességével kapcsolatban, most mégis elbizonytalanodnak, és spiritualista elméleteket fogadnak el Isten személyiségéről.” (Különleges bizonyságtételek, B sorozat, 7. szám, 37. old.)

8. Megbízta-e Isten Ellen White-ot azzal, hogy feddjen meg embereket, akik hamis elméleteket képviseltek Istennel kapcsolatban?

Válasz: A mozgalom korai éveiben Isten elküldte őt, hogy olyan embereket feddjen meg, akik hamis elméleteket képviseltek Istennel kapcsolatban. Ha az úttörőknek hamis elméleteik lettek volna, miért nem feddte meg őket soha?

„Az 1844-es idő elmúltával mindenféle fanatizmussal szembe kellett szállnunk. Feddő bizonyságtételeket kaptam olyanok ellen, akik spiritualista elméletekhez ragaszkodtak.

Egyesek nagy lendülettel ténykedtek az Istenről szóló hamis elméletek terjesztésében. Világosságot kaptam, hogy ezek az emberek hamis tanításaik által hatástalanná teszik az igazságot. Félrevezetik a lelkeket azzal, hogy Istennel kapcsolatos okoskodásaikat az emberek elé tárják…”

„Elmentem hozzájuk, és feltártam előttük munkájuk természetét. Az Úr erőt adott nekem, hogy világosan értésükre adhassam, milyen veszélyben forognak…”

„Ez csak egyike volt azoknak az eseteknek, amikor olyan embereket kellett megfeddenem, akik valamiféle, az egész természetet átható, személytelen Istent tanítottak, vagy ehhez hasonló tévelygéseket.” (Bizonyságtételek VIII, 292-293. old.)

9. Hogyan használták fel Ellen White írásait az alfa-eretnekség idején?

Válasz: A jelentést elferdítették, hogy úgy tűnjön, mintha Kellogg elgondolásait támogatnák. Ugyanerre számíthatunk az omega idején is.

„A könyvben rejlő tévedések gondolata nagy aggodalommal töltött el, és a megrázkódtatás, amit az ügy kapcsán el kellett szenvednem, majdnem az életemet követelte.” (Szemelvények I, 199. old.)

„De ahogy egyre nagyobb méreteket öltött a vita a testvérek között a könyv tanításait illetően, azok, akik szerették volna szélesebb körben terjeszteni a könyvet, ezt kezdték mondani: ‘De hiszen White testvérnő is azokat az eszméket tanítja, mint amik a könyvben szerepelnek.’ Ez az állítás mélyen szíven ütött. Lelkileg megtörtem; tudtam, hogy ez az állítás nem lehet igaz.”

„…Az Élő templom tartalmazza ezen elméletek alfáját. Tudtam, hogy az omega hamarosan következni fog; és reszkettem népünkért. Tudtam, hogy figyelmeztetnem kell testvéreinket, hogy ne kezdjenek vitatkozni Isten jelenléte és személyisége felől. Az Élő templom ezzel kapcsolatos állításai tévesek. Az abban szereplő tanok igei megalapozása példa az Ige helytelen alkalmazására.”

„Kénytelen vagyok ellene mondani annak az állításnak, hogy az Élő templom tanításai alátámaszthatóak lennének az írásaimból vett idézetekkel. Szerepelhetnek ugyan a könyvben olyan kifejezések és nézetek, amelyek összhangban vannak az írásaimmal. Sőt, az én írásaimban is lehet találni olyan kijelentéseket, amelyek, szövegkörnyezetükből kiragadva, és az Élő templom írójának szájíze szerint értelmezve, látszólag alátámasztják e könyv tanításait. Ez azt a látszatot keltheti, hogy az Élő templom állításai összhangban vannak írásaimmal. De Isten őrizzen, hogy elterjedjen ez az elgondolás.” (Szemelvények I, 203. old.)

10. Milyen természetű az omega?

Válasz: A „legmegdöbbentőbb” természetű. Íme, itt vannak William Johnsson szavai, aki az Adventist Review szerkesztőjeként épp így jellemezte az adventizmusban bekövetkezett tanbéli változást az Istenről szóló tanítás megváltoztatása nyomán.

„Az adventista hitelvek az évek során megváltoztak a ‘jelenvaló igazság’ hatására. Legmegdöbbentőbb talán a Jézus Krisztusról, Megváltónkról és Urunkról szóló tanítás. Sok úttörő, köztük James White, J. N. Andrews, Uriah Smith és J. H. Waggoner, mind ariánus, vagy fél-ariánus nézetet képviselt – azaz, hogy a Fiú az időnek egy pontján, világunk teremtése előtt az Atyától származott… Hasonlóképpen, a Szentháromság-hívő Isten-kép, ami jelenleg hitelveink része, nem volt általánosan elfogadott a korai adventizmusban. Még napjainkban is vannak ellenzői. (William G. Johnsson, Adventist Review, 1994. január 6., 10-11. old.)”

„Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen; mert sokan elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Most ezen veszély alfája áll előttünk. Az omega a legmegdöbbentőbb természetű lesz.” (Szemelvények I, 197. old.)

11. Hogyan reagáljon Isten igaz népe az omega-eretnekségre?

Válasz: Az omega-eretnekség elleni küzdelemben „határozott tettekre” van szükség.

„Egy éjszakai látomásban világosan láttam, hogy egyesek úgy tekintenek ezekre az elméletekre, mint a jelen kornak szóló legnagyobb igazságokra, melyeket hirdetni és terjeszteni kell. Láttam egy emelvényt, melyet szilárd gerendák támasztottak meg – Isten Igéjének igazságai. Egy nagy felelősséggel bíró egészségügyi munkás sorra utasítgatta az embereket, hogy lazítsák meg az emelvényt hordozó gerendákat. Ekkor megszólalt egy hang: „Hol vannak az őrök, akiknek Sion falain kellene állniuk? Alszanak talán? Ezt az alapzatot a Főépítész építette, ezért minden zivatart és vihart ki fog állni. Hogy engedhetik meg ennek az embernek, hogy olyan tanokat terjesszen, amelyek megtagadják Isten népének múltbéli tapasztalatait? A határozott tettek ideje elérkezett.” (Szemelvények I, 204-205. old.)

Összegzés

1. A HNA Egyház vallását megváltoztatták, ahogy azt Ellen White előre megjövendölte. A korábbi álláspontot, mely szerint Isten egyetlen lény, akinek valóságos Fia van, az egyház elvetette, és helyette a három-egy Istenről szóló tanítást, a Szentháromság-tant fogadta el.

2. Ez volt az egyetlen hivatalos tanbéli változtatás a HNA Egyházban, 1863-as kezdeti megszerveződése óta mindezidáig.

3. Ez azonban olyan jelentős változás volt, hogy emiatt most ugyanezen egyház alapítói nem lehetnének tagjai a mai egyháznak.

4. Nem sokkal Ellen White halála után került bele a felekezeti hitelvekbe. Amíg Ellen White életben volt, egyetlen hivatalos egyházi dokumentum sem használta a „Szentháromság” szót hitünk megjelölésére.

5. A hetednapi adventisták többsége elfogadta.

6. Új rend könyvei kerültek megírásra (amelyek az új tant hirdették).

7. Az Isten-kérdésről szól – természetével, személyiségével és kilétével foglalkozik.

8. A HN adventistákat elfordítja azoktól az alapoktól, amelyeket kezdetben az úttörők fektettek le.

9. Ellen White írásait használják fel (elferdítve), hogy alátámasszák a Szentháromság újonnan bejött tanítását.

Ezek után kérünk minden őszinte embert, hogy ha tud, mutasson még egy tant az adventizmusban a Szentháromságon kívül, ami az omega minden feltételét teljesíti.

David Clayton