Krisztus értéke követői számára

“Sunnyside,” Cooranbong, N. S. W., 1896. május 4

Nagyon elszomorodtam, amikor elolvastam a leveledet, mert azt éreztem, hogy keserű lélekkel van átitatva. Olvasd el Ef 2:4-22-t, mert ez az ige neked szól. Olvasd figyelmesen, ahogy eddig még soha. Tele van tanácsokkal. Hogy Krisztus hit által a szívünkben lakozik, azt jelenti, hogy Krisztusról elmélkedünk, Krisztust szemléljük, drága Megváltónkat tartjuk legjobb és legközelebbi barátunknak, úgyannyira, hogy minden mozdulatunkra vigyázunk, nehogy megszomorítsuk vagy megbántsuk vele. Mindenkor megvan ez a vigasztaló ígéretünk: “Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” (Ef 2:8)

Ne felejtsd el, hogy Sátán pokoli árnyéka soha nem fog egészen eltűnni előlünk, hogy ne állná hitünk útját, eltakarva azt a világosságot, amely Jézus, az Igazság Napjának jelenlétéből árad szét. Hitünknek nem szabad meginognia, hanem keresztül kell vágni az árnyon. Tapasztalatunkat nem szabad a kétely sötét leple alá rejtenünk. Hitünk nem érzéseken alapul, hanem az igazságon. Az ihletett apostol úgy beszél lényünkről, mint amely az apostolok és a próféták alapkövén épült fel, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Krisztus egyháza úgy tárul elénk, mint egy olyan épület, amely “Isten hajlékává” épül “a Lélek által.” (Ef 2:22) Ha mindnyájan meggyökerezünk és alapot veszünk a szeretetben, akkor megérthetjük “mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,” és megismerhetjük “a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretét.” (Ef 3:18, 19) Ó, mily drága ígéretek és bíztatások! Ha a drága Megváltó a bűn szennyétől megtisztított emberi szívben lakozik, Ő megnemesíti, megszenteli egész természetünket, és az embert a Szent Lélek templomává teszi.

Krisztus, mint személyes Megváltó

Akkor Krisztus személyes Megváltó lenne? Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, ami számunkra az életet, az üdvösséget és az igazságot jelenti. Bármerre járunk, mindig megemlékezünk arról, Aki oly fontos számunkra. Hit által Krisztusban lakozunk. Ő pedig egyéni hitünk gyakorlása által lakozik szívünkben. Élvezhetjük az isteni jelenlét társaságát, és ahogy ráébredünk e jelenlét valóságára, gondolataink foglyul esnek Jézus Krisztusnak. Lelki életünk minősége aszerint alakul, mennyire eleven bennünk e kapcsolat valódisága. Énók is így járt Istennel: és ha meggondoljuk mit jelent Ő számunkra, és mit vitt véghez értünk a megváltás művében, Krisztus a mi szívünkben is lakozást vesz hit által. A legboldogabb emberekké válhatunk, ha tudatosan elmélkedünk e csodálatos ajándék valóságán, amit Isten az egész világnak, de nekünk, személyesen is felkínál.

Ezek a gondolatok meghatározó jelentőségűek az egész jellemre nézve. Szeretném, ha jól az eszedbe vésnéd, hogy isteni társad mindig veled van, ha igényled. “Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.” (2Kor 6:16) Ahogy elménkkel Krisztust szemléljük, jellemünk az isteni mintára formálódik át. Gondolatainkat áthatja jóságának és szeretetének tudata. Az Ő jellemén elmélkedünk, és így minden gondolunkat betölti. Szerelme körülzár minket. Ha csak egy pillanatra is beletekintünk a nap dicsőségébe deleléskor, és utána elfordítjuk róla szemünket, a nap képe fog megjelenni mindenen, amire csak tekintünk ezután. Ugyanígy, amikor Jézust szemléljük, minden az Ő képét tükrözi majd vissza, aki az Igazság Napja. Nem látunk mást, és beszélni sem tudunk másról. Dicsősége bevésődött lelki szemeinkbe, és hétköznapi életünk minden részletét áthatja, megszelídítve és legyőzve egész természetünket. Szemlélés által átformálódunk az isteni mintára, egészen Krisztus hasonlatosságára. Mindazok felé, akikkel kapcsolatban vagyunk, az Ő igazságának fényes és örömteli sugarait tükrözzük vissza. Jellemünk átalakult; mivel szívünk, lelkünk és elménk mind át van itatva annak a képével, Aki szeretett minket és önmagát adta értünk. És itt ismét tetten érhetjük azt a személyes, élő befolyást, mely hit által a szívünkben lakozik.

Jézus bennünk lakozó jelenléte

Ha megfogadjuk tanítását, és alávetjük magunkat, akkor Jézus jelenléte bennünk fog lakozni, irányítva gondolatainkat, terveinket és tetteinket. A világ leghatalmasabb Tanítójának tanácsai hatják át életünket. Az emberi felelősség és befolyás tudata megnemesíti életszemléletünket és hétköznapjainkat. Jézus Krisztus a mindenünkké válik – Ő az első, az utolsó, mindenben a legjobb. Jézus Krisztus, az Ő Lelke, az Ő jelleme tesz mindent színessé; életünk minden fonatéka és szövete ebből áll. Krisztus szavai lélek és élet. Akkor nem is tudjuk már magunkra irányítani gondolatainkat; hiszen nem is mi vagyunk már, akik élünk, hanem Krisztus él mibennünk, a dicsőségnek ama reménysége. Az énünk meghalt, Krisztus azonban élő Üdvözítő. Ha folyamatosan Jézusra nézünk, az Ő képét fogjuk visszatükrözni mindenkinek körülöttünk. Nem állhatunk meg, hogy csalódásainkon rágódjunk, vagy hogy azokról beszéljünk; mert egy sokkal vonzóbb kép vonja el tekintetünket: Jézus drága szeretete. És Ő az igazság beszéde által bennünk lakozik.

Mit mondott Krisztus a samáriai asszonynak Jákób kútjánál? “Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, a ki ezt mondja néked: Adj innom!; te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet.” “Mindaz, a ki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik: Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.” (Jn 4:10, 13-14) A víz, amire itt Krisztus utalt, az Ő kegyelmének kinyilatkoztatása Igéje, Lelke és tanítása által, mely olyan a léleknek, mint a bővizű forrás. Egyetlen más forrás sem képes megelégíteni az embert. Az igazság beszéde azonban olyan, mint a hűs patak, mint a Libánon folyóvizei, amelyek mindenkor képesek megelégíteni. Krisztusban teljes öröm van mindörökké. A világ kívánságai, örömei és szórakozásai soha nem adnak megelégedést és gyógyulást a léleknek. Jézus azonban ezt mondja: “A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, örök élete van annak.” (Jn 6:54)

Krisztus dicsőséges jelenléte az Ige által is szüntelen szól a lélekhez, és úgy mutatja be Őt, mint az élő vizek forrását a szomjazó lélek számára. Kiváltságunk szívünkbe fogadni az élő Üdvözítőt, hogy velünk lakjon. Ő a forrása minden lelki erőnknek, és amikor befolyása megnyilvánul szavak és tettek formájában, mindent felfrissít hatókörében. Vágyat és törekvést ébreszt az emberekben az erő, a tisztaság, a szentség, a békesség, és a keserűség nélküli öröm iránt. Ez az eredménye, ha bennünk lakozik az Üdvözítő.

Krisztus közbenjárása

Ezt mondja Jézus: “Ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28:20) Ő egykor emberként járt a földön, és istenségét emberi természettel fedezte el. Szenvedő, kísérthető ember volt, és Sátán fondorlatai szorongatták őt. Mindenben megkísértetett, hozzánk hasonlóan, ezért tudja, hogyan tud segíteni azokon, akik megkísértetnek. És Ő most ott van Isten jobbján, mennyei közbenjárónkként, hogy esedezzen értünk. Amikor erre gondolunk, mindig meríthetünk belőle vigasztalást és reménységet. Ő nem feledkezik meg azokról, akik ki vannak téve a világ kísértéseinek. Mindnyájunkról egyénileg visel gondot, és minden szükségletünket ismeri. Amikor kísértés ér, mondd ezt: Neki gondja van rám, esedezik értem, szeret engem és meghalt értem. Ezért én fenntartás nélkül odaadom magamat Neki. Megszomorítjuk Krisztus szívét, amikor elkezdünk siránkozni önmagunk felett, mintha mi váltanánk meg saját magunkat. Nem; lelkünk megtartását mint hűséges Teremtőnkre, Istenre kell bíznunk. Ő mindenha él, hogy esedezzék azokért, akik megkísértetnek. Nyisd ki a szívedet az Igazság Napjának fényes sugarai előtt, és ne engedj ki a szádon egyetlen leheletnyi kétséget, egyetlen hitetlen szót sem, nehogy a kétely magvait kezdd hinteni. A gazdag áldások készen állnak számunkra, csak meg kell ragadnunk őket hit által. Bíztatlak: légy bátor az Úrban. Az isteni erő a miénk; azért szóljunk bátorsággal, erővel és hittel. Olvasd el az efézusi levél harmadik fejezetét és gyakorold a benne foglalt tanácsokat. Légy Isten élő bizonysága minden körülmények között.

Forrás: Különleges bizonyságtételek, A sorozat, 9. szám, 8. fejezet

Ellen G. White