7. Mit mondanak a független prédikátori testületek?

Russel Standish

“A Szentírás kinyilatkoztatása két esemény kapcsán beszél arról, hogy Krisztus az Atyától született – “e világba” való születése, valamint feltámadása kapcsán. Ennek fényében a legcsekélyebb alapzattal sem bír az a feltételezés, miszerint Krisztus valamikor a múltban az Atyától származott volna, ill. hogy Ő ne öröktől fogva élne.” (A maradék hírnöke, 1997. április, 5. old.)

Vance Ferrel

“… a Római Katolikus Egyház részlegesen vagy teljesen, de egyetemesen elfogadta a Krisztus és a Szentlélek istenségéről és az Istenségben elfoglalt helyéről szóló helyes nézetet…” (DH-201. sz. traktátus)

Ralph Larson

“Miért mondja a Szentírás Krisztust Isten “egyszülött” Fiának?

Mert Ő a Szentlélektől fogant Mária méhében, és így földi életét a szokásos születési folyamattal kezdte.” (Útjelző magazin, 1994. február, 17. old.)

Austin P. Cooke

“Úgy tűnik, úttörőink teológiai háttértudás hiányában félreértették a Szentháromság természetét. Annak megértésével is problémáik voltak, hogy mi tesz valamit személlyé…

A megelevenedett tévelygés hirdetői azt állítják, hogy a Szentlélek maga Jézus Krisztus, mivel azt mondta: “Eljövök tihozzátok.” Ha ez így lenne, akkor Jézusnak mennyei formájában mindenhol jelenlévőnek kellene lennie.

Ez az állítás azonban ütközik más igehelyekkel, és a Prófétaság Lelkével is. Jézus az Istenember. Ő örökre az emberi nemzetség tagja marad. Örökre letette mindenütt jelenvalóságát, mikor emberré lett az emberiség megváltása érdekében. Jézus jelenléte ezáltal lekorlátozódott.” (A horgony, 1997)

V. R. Christensen

“Semmi bizonyítékot nem találunk az írásokban arra nézve, hogy az “Isten Fia” kifejezést szó szerint kellene értenünk Krisztusra vonatkoztatva… A bibliai időkben az “Isten Fia” kifejezés csupán egy cím volt, semmi több, ugyanúgy, ahogy a “próféta” megjelölés is csak egy cím volt.

Mivel a tanítványok hitték, hogy Jézus Istennel való kapcsolata különleges, kibővítették a fiúsághoz kapcsolódó jelentéstartalmat, és Krisztusra, mint Isten “egyetlen” Fiára hivatkoztak. Csak az “egyetlen” szó, és nem a “született” kifejezés jelentése volt lényeges a tanítványok szemében Jézus különleges szerepét tekintve. Az újszövetség fogalmai szerint minden keresztény Istentől “született” (1Jn 5:18), ezért a “született” kifejezés nem hordoz semmilyen különleges jelentést; míg az “egyetlen” szó valóban megkülönbözteti Krisztust.

… Az ószövetségi kinyilatkoztatásban Jahveként Krisztus volt az Atya. Az újszövetségben ugyanaz, aki előzőleg az “Atya” nevet viselte, most egy másik szerepet töltött be, amelyhez a “Fiú” nevet vette fel. A Biblia bizonyságtétele szerint Jézus Atya és Fiú is egyszerre, csupán más időkben…

Az Atya és a Fiú nem különálló lényként létezik, hanem közösen képeznek egy Istent…” (A Szentháromság-vita – első rész)

John Grosboll

“… Hogy megfeszíthessék Jézust, a főpap többek között azt a fő érvet hozta fel ellene, hogy [Jézus] azt állította magáról, hogy Ő Jehova – az örök Isten. [Kiadói megjegyzés: Jézus sosem állította, hogy Ő “az örök Isten.” Ellenben szilárdan kitartott azon állítása mellett, hogy Ő az örök Isten FIA.]

… Másodszor azt is megfigyelhetjük Ellen White írásaiban, hogy csak egy Istenről beszél. Nem azt mondja, hogy három Isten van, hanem hogy egy. És ugyanakkor látni fogjuk, hogy azt is tanítja, hogy ez az egy Isten magába foglalja az Atyát, a Fiút és a Szentlelket is, e három titokzatos módon egyesülő személyiséget.

… Vegyük észre, hogy csak Egyvalaki ül a trónon. Egy Isten van, de ez az egy Isten magába foglalja mind Krisztust, mind az Atyát.” (Útjelző magazin, 1996. december, “Az Istenség”)

Robert Sessler

“Így az Istenség három különálló isteni Személyből, Lényből, ill. Istenből áll – akik egy mennyei hármast alkotnak – akiket közös céljuk köt össze.” (Az Istenség, 1, 2 vagy 3 Isten?, 28. old.)

“A fenti idézeteket figyelembe véve nyilvánvaló, hogy Jézus nem születhetett szó szerint az Atya Személyéből, amint azt a spiritualisták tanítják, hanem emberként való megszületésekor lett Isten szó szerinti egyszülött, avagy született Fia, és az is marad mindörökké. A megváltás terve szerint Isten akkor lett Krisztus szó szerinti Atyja, amikor Mihály az ember Jézussá lett, és Mihály akkor lett Isten szó szerinti egyszülött Fia, amikor megszületett az ember Jézus Krisztusként.” (u.o., 33. old.)

Kivonat egy levélből, amely az “Őrszem, meddig még az éjszaka” 31. számában jelent meg

“Jézus egyszer halt meg. Ezért az idő és az örökkévalóság történelmében csak egyetlen pont volt, amikor Jézus halott volt – azaz nem volt élete. A feltámadásakor lett az Atya egyszülöttjévé. ApCsel 13:39 kijelenti, hogy “ma szültelek téged.” Minden olyan utalás – és sok ilyet találhatunk -, amely Istent Atyának nevezi, Jézust pedig Fiúnak, még földrejövetele előtt, ugyanúgy értendő, mint az a kijelentés, hogy Jézus a világ megalapítása óta megöletett (Jel 13:8).”