6. Mit mond jelenleg a HNA Egyház?

Miben hisz jelenleg az egyház?

A hetednapi adventisták hitelvei

Az Istenség

“2. Az Isten egy: Atya, Fiú és a Szentlélek, a három örökkévaló személy egysége. Isten halhatatlan, mindenható, mindent tudó, mindenek fölött való és mindig jelenlevő. Önkinyilatkoztatásából tudjuk, hogy végtelen, ez meghaladja az emberi értelmet. Örökké méltó minden teremtmény imádatára, csodálatára és szolgálatára.” (Gyülekezeti kézikönyv, 23. old.)

Az Atya Isten

“3. Isten, örökkévaló Atya, a teremtő, a forrás, a megtartó és minden teremtmény ura. … A Fiúban és a Szentlélekben meglevő tulajdonságok és erők az Atya kinyilatkoztatásai.” (u.o.)

A Fiú Isten

“4. Isten, örökkévaló Fiú, Jézus Krisztusban öltött testet. Őáltala teremtetett minden, benne lett nyilvánvalóvá Isten jelleme, általa teljesedett az emberiség megváltása és Ő ítéli meg a földet. Az örökké igaz Isten igaz emberré lett Jézus Krisztusban…” (u.o., 24. old.)

A Szentlélek Isten

“5. Isten, örökkévaló Lélek, együttműködött az Atyával és a Fiúval a teremtésben, a testet-öltésben és a megváltásban…” (u.o., 24. old.)

 

Arthur S. Maxwell

“Hisznek a hetednapi adventisták a Szentháromságban? Igen, hisznek. Hódolva imádják az Atyát, a Fiút és a Szentlelket – ‘egy Istent három Személyben. És ezt azért teszik, mert hiszik, hogy a Biblia valóban ezt tanítja Isten e világhoz és az emberi fajhoz való viszonyáról.'” (Leo Rosten, Útmutató Amerika vallásaihoz, 136. old., idézve: Arthur S. Maxwell, Kik a hetednapi adventisták?)

Kérdések a tantételekről

“1. Kérdés: Mely tanokat vallanak a hetednapi adventisták a többi kereszténnyel együtt, és mely vonatkozásban térnek el keresztény gondolkodásukban…?

1. A konzervatív keresztényekkel és a történelmi protestáns hitvallásokkal együtt Valljuk, … 2. Hogy az Istenség, a Szentháromság, az Atya Istenből, Krisztusból, a Fiúból, és a Szentlélekből áll.” (Kérdések a tantételekről, 21, 22. old.)

A hetdnapi adventisták hiszik

“Az emberi faj megteremtéséről mennyei tanácsban határoztak. Isten ezt mondta: ‘Teremtsünk embert.’ (1Móz 1:26). A többes szám az isteni Szentháromságra utal, mely magába foglalja az Atya Istent, a Fiú Istent és a Szentlélek Istent.” (A hetednapi adventisták hiszik, 80. old.)

William G. Johnsson, a Review szerkesztője

“Az adventista hitelvek az évek során megváltoztak a ‘jelenvaló igazság’ hatására. Legmegdöbbentőbb talán a Jézus Krisztusról, Megváltónkról és Urunkról szóló tanítás. Sok úttörő, köztük James White, J. N. Andrews, Uriah Smith és J. H. Waggoner, mind ariánus, vagy fél-ariánus nézetet képviselt – azaz hogy a Fiú az időnek egy pontján, világunk teremtése előtt az Atyától származott.

Hasonlóképpen, a Szentháromság-hívő Istenkép, mely jelenleg hitelveink része, nem volt általánosan elfogadott a korai adventizmusban. Még napjainkban is vannak ellenzői.” (Adventist Review, 1994. január 6., 10, 11. old.)

George Knight, az Andrews Egyetem történelemprofesszora

“A hetednapi adventizmus alapítóinak nagy része ma nem csatlakozhatna egyházunkhoz, ha el kellene fogadniuk a felekezeti Hitelveket.

Még pontosabban, a legtöbben nem értenének egyet a második hitponttal, amely a Szentháromság tanát tárgyalja.” (Ministry, 1993. október, 10. old.)

J. R. Hoffmann

“Az újszövetségben az Atya és a Fiú kapcsolata minden esetben a betlehemi történet fényében értendő. Jézus volt az egyetlen gyermek, aki isteni és nem emberi apától született e világra. A ‘Fiú’ megjelölés az időbe való belépésére utal, és egyáltalán nem mond ellent annak, hogy Ő öröktől fogva létezik. Az ószövetségben is találunk utalásokat Fiúságára, ezek azonban mindig testtélételére tekintenek előre.” (Ministry, 1982. június)

Gordon Jensen

“A megváltás terve az Istenség Három Személye által kötött szövetségben lett megpecsételve, akik egyenlőképpen birtokolták az Istenség minden vonását. Annak érdekében, hogy eltöröljék a világegyetemből a bűnt és a lázadást, és hogy visszaállítsák a harmóniát és a békét, az egyik isteni Lény elfogadta és felvette az Atya szerepét, egy másik a Fiú szerepét. A fennmaradó isteni Lény, a Szentlélek, szintén jelentős szerepet kapott a megváltás tervének kivitelezésében. Mindez még azelőtt ment végbe, hogy a bűn és a lázadás felütötte volna fejét a mennyben.

A terv által meghatározott szerepek felvételével az isteni Lények semmit sem veszítettek isteni hatalmukból. Örök létükben és más tulajdonságaikban is egyek és egyenlőek voltak. A megváltás tervére való tekintettel azonban a Fiú egy bizonyos értelemben alárendelte magát az Atyának.” (Adventist Review, 1996. október 31., 12. old. – Imaheti felolvasások)

J. R. Spangler

“Ez számomra az Istenség tagjainak felcserélhetőségét jelenti, mivel egyek cselekedeteikben és céljaikban.” (Review & Herald, 1971. október 21.)