2. Jézus és a Szent Lélek

1. Amikor Jézus elhagyta a földet, az volt-e a terve, hogy távol maradjon tőlünk?

“…Elmegyek, és eljövök hozzátok….” (Jn 14:28)

“Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.” (Jn 14:18)

“Egy kevés idő, és nem láttok engem; és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem…” (Jn 16:16)

Válasz: A terve az volt, hogy elmegy és ismét visszajön.

2. Miért volt szükség arra – Jézus szerint -, hogy elmenjen?

“De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.” (Jn 16:7)

Válasz: Ha Ő nem ment volna el, a Szent Lélek nem jöhetett volna el.

3. Miért kellett Jézusnak elmennie, mielőtt a Szent Lélek eljöhetett?

“… még nem vala Szent Lélek [az angol KJV szerint: még nem adatott a Szent Lélek – a ford.]; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg.” (Jn 7:39)

Válasz: Mert a Szent Lélek Jézus élete, és Jézus ezen élete nem volt számunkra elérhető, amíg Ő emberi formájában volt.

4. Hogyan dicsőíttetett meg Jézus?

“És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a mellyel bírtam te nálad a világ létele előtt.” (Jn 17:5)

“És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.” (Mt 28:18)

“… és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” (Mt 28:20)

“… egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre.” (Jel 5:6)

Válasz: Visszanyerte istensége hatalmát, ismét mindenható lett, és mindenütt jelen lehetett népével egyazon időben.

5. Miért beszélt Jézus a Szent Lélekről oly módon, mintha az egy Tőle különálló személy lenne?

“Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.” (Jn 14:17)

Válasz: Mert Jézus MÁS formában jött vissza. Egy megdicsőített formában.

6. Ki az, aki személyesen bennünk lakozik, amikor a Szent Lélek eljön?

“… és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.” (Jn 14:23)

“… a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.” (1Jn 1:3)

“Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek.” (Jn 14:20)

“… minden és mindenekben Krisztus.” (Kol 3:11)

“… Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus …” (Gal 2:20)

“Az Úr pedig a Lélek …” (2Kor 3:17)

“A ki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele.” (1Kor 6:17)

“… abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, a melyet nékünk adott.” (1Jn 3:24)

Válasz: Az Atya és a Fiú.

7. Hogyan írja le a Biblia Isten, Jézus és a köztünk fennálló kapcsolatot?

“Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek …” (Jn 17:23)

Válasz: Isten Krisztusban él, Krisztus pedig mibennünk.

8. Végeredményben kicsoda a Szent Lélek forrása?

“… az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.” (Jn 15:26)

“Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.” (Ef 4:6)

“Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.” (Ef 2:18)

Válasz: Az Atya.

9. Miért nevezik a Szent Lelket Krisztus Lelkének is?

“Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg,” (Kol 2:9)

“Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;” (Kol 1:19)

“Mert a kit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket.” (Jn 3:34)

“Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém …” (Jn 16:15)

Válasz: Mert az Atya élete a Fiú tulajdona is.

10. Milyen eledelben kell részesülnünk, ha el akarjuk nyerni az örök életet?

“… Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem iszszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.” (Jn 6:53)

“Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért.” (Jn 6:51)

“Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék.” (Jn 7:37)

Válasz: Jézus testében és vérében.

11. Mi Jézus “teste és vére” amit ennünk, ill. innunk kell?

“Tusakodának azért a zsidók egymás között, mondván: Mimódon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt együk?” (Jn 6:52)

“A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit …” (Jn 6:63)

“Ezt pedig mondja vala a Lélekről, a melyet veendők valának az ő benne hívők …” (Jn 7:39)

Válasz: A Szent Lélek.

12. Miért mondja a Szent Lélekről, hogy az Jézus “teste és vére?”

“Mert a testnek élete a vérben van …” (3Móz 17:11)

“Mert minden testnek élete az ő vére a benne levő élettel …” (3Móz 17:14)

Válasz: Mert az élet a vérben van, és a Szent Lélek Jézus élete.

13. Milyen folyamat megy végbe, amikor megesszük ezt az ételt?

“A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban.” (Jn 6:56)

“A miként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, a ki engem eszik, él én általam.” (Jn 6:57)

“… ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig” (Ef 3:19)

“Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók.” (Ef 5:30)

Válasz: Jézus élete a mi életünkké válik.

14. Krisztus csak a világért adta életét, vagy odaadta életét a világnak is?

“Mert az az Istennek kenyere, a mely mennyből száll alá, és életet ád a világnak.” (Jn 6:33)

“… örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.” (1Jn 5:11)

“Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.” (Róm 5:10)

Válasz: Emberi alakban odaadta az életét a világért a Golgotán. Megdicsőült alakjában a Szent Lélek formájában a világnak adja életét.

15. Hogyan tudjuk “megenni” a Szent Lelket (a testet és vért, Jézus életét)?

“Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem: Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk…” (ApCsel 17:27, 28)

“Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben” (Ef 3:17)

“Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra …” (Ésa 44:3)

“Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.” (Mt 5:6)

Válasz: Értelmi képességeinket használva gyakoroljuk a hitet, Krisztusra összpontosítjuk gondolataikat, tanulmányozzuk az Igét, bensőséges kapcsolatot tartunk fenn Istennel, figyelmünket Neki szenteljük, magunkba szívjuk lelki erejét, és így az Ő lelki életével táplálkozunk.