4. Joseph Bates

Joseph Bates: 1792-1872

Joseph Bates

Szüleim oszlopos tagjai voltak a kongregacionalista egyháznak, és aggódva remélték, hogy eddig kivétel nélkül megtért gyermekeik csatlakoznak majd hozzájuk. Azonban ők ragaszkodtak néhány olyan hitelvi ponthoz, amelyeket képtelen voltam megérteni. Csak kettőt nevezek most meg: a keresztség módja és a Szentháromság-tan. Édesapám, aki megbecsült diakónus volt a gyülekezetben, nagy erőfeszítéseket tett, hogy meggyőzzön engem e tanok helyességéről. … Ami a Szentháromságot illeti, én azzal zártam le a kérdést, hogy lehetetlenség számomra elhinni, hogy az Úr Jézus Krisztus, aki az Atya Fia, egyúttal a Mindenható Isten is, maga az Atya, akivel ő egy és ugyanaz a lény. Ezt mondtam apámnak: “Ha meg tudsz győzni arról, hogy mi ketten is egyek vagyunk abban az értelemben, hogy te az én apám vagy, és én a te fiad; ugyanakkor hogy én a te apád vagyok, és te az én fiam, akkor képes leszek elhinni a szentháromságot.”1

Még valami: sok gúny éri közösségünk azon tagjait, akik a “sékerek” szektájához csatlakoztak. Én amondó vagyok, hogy a szégyen elsősorban az övéké, hogy bár eddig olyan világosan és határozottan hirdették a mi Urunk Jézus Krisztus közeli és személyes visszatérését szentjeinek összegyűjtésére – most pedig áttérnek a “sékerek” hitére, és azt mondják, hogy ő (Jézus) már több, mint hetven éve eljött lelkileg Anyjuk, Ann Lee személyében. Számomra nem kétséges, hogy mindez a Szentháromságnak nevezett tanban való korábbi hitüknek tudható be. Hogy is kereshetsz hibát a hitükben, ha te magad is ugyanannak a soha, de soha fel nem fogható tannak a leglényegét tanítod? A kényelmes hit kedvéért azt mondjátok, hogy “Krisztus Isten és Isten a szeretet.” Mivel nem adtok magyarázatot, ezt úgy vesszük, hogy szó szerint értelmezitek az igét; …

Mi úgy hisszük, hogy Péter és mestere vita tárgyán túl elintézték ezt a kérdést Mt 16:13-19 szerint; és nem látom, hogy Dániel és János miért ne igazolnák teljesen, hogy Krisztus a Fiú, és nem maga az Atya Isten. Hogyan lehetne különben megérteni Dániel látomását a 7. fejezetben, ha “Krisztus lenne Isten”? Itt ugyanis lát valakit, aki “mint valami emberfia (és nincs rá bizonyíték, hogy más személy lenne) jőve”, “és ada néki hatalmat, dicsőséget és országot” az öregkorú. János pedig leír valakit, aki jobb kezében egy könyvvel egy trónon ül, és látja külön Jézust, amint jön a trónhoz és elveszi a könyvet a trónon ülő kezéből. Nos, amennyiben lehetséges ezt a két egymástól teljesen különböző ügyletet egy személyen belül lefolytatni, akkor azt is el tudom hinni, hogy Jézus helyett Isten halt meg és temettetett el; hogy Pál tévedett, amikor ezt mondta: “A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, …, a mi Urunkat Jézust”; és hogy Jézus sem gondolta komolyan, amikor azt állította, hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy; és sok mást is, ha kell, hogy bebizonyítsam e hitvallás teljes képtelenségét.2

 


 

Lábjegyzetek

1. Bates, Joseph, 1868, Joseph Bates vén önéletrajza, 204. old

2. Joseph Bates levele William Millerhez, 1848, Tapasztalatok a múltban és a jelenben, 187. old