Köszöntő

„Még ezután kell jelentős igazságoknak – melyek pünkösd időszaka óta elkerülték a figyelmet és rejtve maradtak –, a maguk isteni tisztaságában előragyogniuk Isten szavából. Akik igazán szeretik Istent, azoknak a Szent Lélek olyan igazságokat fog kinyilatkoztatni, amelyek mára elhalványultak az elmékben, vagy teljesen újak.” (E.G. White, 1888-as anyagok [Kiben bízhatunk IV.], 1651.o.)
„Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodiceaiakért; és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék, összeforrva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára: az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.” (Kol 2:1-3, Új Protestáns Fordítás)

Kedves Testvérek!

Az elmúlt néhány évben a jó Atya abban a kegyelemben részesített minket, hogy egyre többet és többet tárt fel az evangélium rég elfeledett vagy korábban sosem hallott igazságaiból. Meggyőződésünk, hogy az Isten népe között 1888-ban felragyogott világosságnak tovább kell növekednie és teljességre kell jutnia a hívők életében ahhoz, hogy Isten földi műve lezárulhasson. Pál imája tömören összefoglalja lapunk célkitűzéseit:

„hogy szívük felbátorodjék…”

Az élet gondjai, a megpróbáltatások, a kísértések elhalványíthatják szívünkben Isten ígéreteit. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, mit, sőt, Kit adott nekünk az Isten. Ezért szükséges, hogy időről-időre emlékeztetés által serkentgessük a tiszta, Isten szerinti gondolkozást (2Pt 3:1).

„…összeforrva szeretetben…”

A Krisztusban való egységet semmilyen más egység nem helyettesítheti. Ez az egység Belőle fakad, és az isteni szeretet kapcsai tartják össze.„Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus.” (1Kor 3:11)

„…és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára…”

Jézus esendő tanítványait barátainak nevezte. Arra vágyott, hogy azonosuljanak Vele akaratában: a megváltás nagyszerű tervének megvalósításában. Jézus vágya velünk kapcsolatban most is ugyanez. Szeretne minket beavatni az Ő elgondolásaiba, hogy mi „teljes bizonyossággal” – szívünk és értelmünk meggyőződéséből – működjünk együtt Vele. Nem elég, ha csak homályos fogalmaink vannak a keresztény életről. Az időknek végén már nem érhetjük be azzal, ami hitelődeinknek megadatott. Isten az Ő teljes gazdagságát szeretné megosztani velünk: „Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.” (Ef 4:13)

„…az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére.”

Bár az elméleti tudás is fontos – hiszen hitünk abban tud megkapaszkodni, amiről előzőleg ismeretet szereztünk –, a kereszténység sokkal több ennél. Isten végtelenül többet adott nekünk puszta ismeretnél: Krisztus életét. Ez az ajándék az Isten titka – maga az üdvösség. Hogy ez az élet hogyan lehet a miénk, mit kell tennünk érte, és hogyan tudunk győzni általa – ezek az igazán fontos kérdések minden őszinte, Istent kereső ember számára.

„Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.”

Sok érdekes és izgalmas témáról lehet beszélni a Biblia kapcsán. Ékesen szóló teológusok évszázadokon át vitáztak a legkülönfélébb bibliai dogmákról – hol csodálatot, hol visszatetszést váltva ki ezzel az emberekből. Pál azonban azt mondja, hogy a bölcsesség nem a teológiai vitákban van, hanem Isten titkában: Krisztusban. Sőt, nemcsak úgy általában van benne némi bölcsesség, hanem a bölcsesség és ismeret minden kincse ebben az egy titokban van elrejtve. Ezt a titkot a legélénkebb elme sem kutathatja ki, ha nem Isten világosságában jár, de a legegyszerűbb ember is megismerheti, ha alárendeli magát Krisztusnak. „Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul.” (1Kor 1:30)

Most – az időknek végén –, Isten nagyobb és egyre növekvő világosságot kíván adni – s a Vele való teljes együttműködésre hív. Isten gazdag áldása kísérje akaratának kutatását!

Sánta János