A Mester szolgálatában

Mindnyájan harcban állunk, fiatalok csakúgy, mint idősek. A gonoszság elleni küzdelemből kijár mindenkinek. Kedves ifjú barátaim, amikor elfogadtátok Krisztust Üdvözítőtökként, egyben jelentkeztetek a hadseregébe is. Elhagytátok a sötétség fejedelmének fekete zászlaját, hogy Immánuel Fejedelem véráztatta zászlaja alá álljatok. Legyen azért most a legfontosabb célotok az, hogy hű katonáknak bizonyuljatok.

A sötétség erői felsorakoztak ellenetek. Sátán azt lesi, mikor pártoltok el Vezéretektől. Leginkább abban leli örömét, ha látja, hogyan okoznak csalódást Neki azok, akikért oly sokat tett. Ne engedjetek kísértéseinek! Bátran vegyétek fel a harcot sugalmazásaival szemben. Emlékezzetek, hogy Isten és Krisztus, és a mennyei angyalok mind veletek harcolnak. János ezt mondja: “Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, … és meggyőztétek a gonoszt.” (1Jn 2:14) Ha Isten nem biztosította volna a győzelemhez szükséges erőt, János nem írhatta volna le ezeket a szavakat. A Megváltó erejére támaszkodva felette igen győzedelmesek lehettek.

Dániel és társainak története megmutatja, mi válhat az ifjúságból, ha Isten szolgálatára szenteli oda magát. A király úgy rendelkezett, hogy államférfiakat farag belőlük, és nekik is ugyanaz az étel és bor lett felkínálva, mint a többi fiatalnak. Ők azonban tudták, hogy ha a király ételéből esznek, és az ő borát isszák, akkor eltompul képességük, amellyel különbséget tudnak tenni jó és rossz között. Nem fognak tudni eredményesen felkészülni arra a munkára, amit keresztény államférfiakként be kellene tölteniük. Nem fogják tudni igazán értékelni az isteni bölcsességet. Ezért elhatározták, hogy hűek maradnak elveikhez, és kizárólag Isten dicsőségére fognak enni és inni.

Isten nagyra értékelte hűségüket. Bölcsességet és értelmet adott nekik; úgyhogy mire végeztek tanulmányaikkal, és színt kellett vallaniuk, a király “tízszerte okosabbaknak találá őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, a kik egész országában valának.” (Dn 1:20)

Kiváltságotokban áll – és sokaknak nem adatik meg ez a kiváltság -, hogy tudhatjátok, milyen a helyes táplálkozás, – melyek azok az ételek, amelyek javára válnak a testnek és az elmének. Tegyétek a helyes táplálkozást vallásotok szerves részévé. Ezáltal lehetőséget adtok Istennek arra, hogy megtanítson titeket különbséget tenni jó és rossz között.

Isten minden fiataltól elvárja, hogy fejlessze a beszédkészséget, amit kapott. Ez egy rendkívüli felelősség; mivel Isten kijelenti: “Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.” (Mt 12:37) Szavaitok árasszanak életet, mutassanak az Üdvözítőre. Hozzanak ború helyett napsütést, ellenségeskedés helyett összhangot. Ne mondjatok semmi olyasmit, amit nem szívesen mondanátok Jézus és az angyalok jelenlétében. Ne mondjatok ki egyetlen olyan szót sem, ami mások szívében viszályt szít. Még ha ingerültnek érzitek is magatokat, őrizkedjetek a hirtelen beszédtől. Ha beszédetek és cselekedeteitek krisztusiak, a környezetetekben lévők áldására lesztek. Az igaz szavak és tettek nagyobb mértékben képesek jó befolyást árasztani, mint a világ összes prédikációja.

Krisztus szeretné az ifjúságot is felhasználni szolgálatában. Misszionáriusokra van szüksége. A világ sok-sok ugaron hagyott területe mind a mennyhez kiált munkásokért. Ha a fiatalok átadják magukat Istennek, ő felruházza őket bölcsességgel és tudással, és felkészíti őket a szolgálatra. Ha egészen odaszentelik magukat neki, akkor tisztesség edényei lehetnek, amelyeket meg lehet tölteni a Lélek drága olajával, hogy általuk mások is részesülhessenek abból. Isten segítő kezei lehettek, ha az ő megtartó erejének rendelitek alá magatokat. Ő segíteni fog, hogy lábaitokkal az egyenes ösvényen járjatok.

Drága ifjú barátaim, Isten szeret titeket. Azt akarja, hogy megmeneküljetek. Azt akarja, hogy az élet, amit nektek adott, gyümölcsöző élet legyen. Ha hagyjátok életeteket elillanni, míg ti tétován álmodoztok, s az alapzatra nem építetek mást, csak fát, szénát és pozdorját, bűnbánatot téve megmenekülhettek bár; de hol marad a ti jutalmatok? Veszteségetek örökre pótolhatatlan marad.

Nem vagytok egyedül a gonoszság elleni küzdelemben. Ha fellebbentenék a függönyt, mennyei angyalok sokaságát láthatnátok, akik veletek együtt harcolnak. Az ugyanis a kötelességük, hogy őrizzék az ifjúságot. “Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az idvességet?” (Zsid 1:14) Tíz ezerszer tízezer és ezerszer ezer angyal van kirendelve az ifjúság szolgálatára.

Ahogy lépésről lépésre haladtok előre, a hit mellé erényt, az erény mellé pedig ismeretet ragasztva, Isten veletek lesz, és nem estek el soha. Míg ti a növekedésre törekedtek, Krisztus megsokszorozza munkátok gyümölcsét. Ha az élet koronájáért küzdötök, ő megsegít titeket. Küzdjetek szabályszerűen; szolgáljátok Istent szívetekkel, értelmetekkel, lelketekkel és erőtökkel. Hogy amikor majd eljön Krisztus, hogy magához vegye drágaköveit, ezekkel a szavakkal üdvözölhessen titeket: “Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.” (Mt 25:34)

Forrás: Ifjúsági útmutató [Youth Instructor], 1903. január 1.

Ellen G. White