Levél Chapman testvérhez a Szent Lélek természetéről

Részletek Ellen G. White Chapman testvérhez írt leveléből

“Megkaptam június 3-ai leveledet, melyben ezt írtad:

‘Robinson vén nem szeretné, ha már most elmennék, hanem inkább arra ösztönöz, hogy házaljak addig, amíg a konferencia elérkezettnek nem látja az időt, hogy más tisztségben alkalmazzon, ellenben határozottan kijelenti, hogy nem vagyok kiküldhető az igazság hirdetése céljából, amíg néhány általam vallott nézeten nem változtatok, hogy így a népünk által elfogadott nézeteket híven képviselhessem. Példaként hozza fel: « Az én elgondolásom, miszerint a Szent Szellem nem Isten Lelke, azaz Krisztus, hanem Gábriel angyal, és hogy szerintem a 144,000 a Jézust Messiásként elfogadó zsidókból fog állni. Az összes alapvető kérdésben tökéletes összhangban vagyok népünkkel; de amikor előhozakodok mindazzal, ami számomra az igazság új világosságának tűnik, a hatalmi pozíciókban lévő egyének látszólag mindenféle személyes vizsgálódás nélkül elutasítják a felvetéseket, és ők maguk nem néznek a Bibliába, engem pedig megbélyegeznek, mint akinek bizarr ötletei vannak a Bibliáról »’

Testvérem, őszinte tanácsot kértél tőlem. Kérlek, olvasd el Jn 17:17-27-et figyelmesen, különösen a 20-23 verseket, melyeket idézek is: […]

[…]

Az általad említett két témával kapcsolatos elméleteid nincsenek összhangban azzal a világossággal, amelyet Isten adott nekem. A Szent Lélek természete olyan titok, amely nincsen világosan kijelentve, és ezért soha nem is fogod tudni világosan elmagyarázni másoknak, mivel az Úr nem nyilatkoztatta ki neked. Bár összegyűjthetsz igéket, és felépíthetsz rájuk egy elméletet, de az ige ilyesfajta alkalmazása helytelen. Az érvelésed, amivel álláspontodat próbálod bizonyítani, nem állja meg a helyét. Lehet, hogy néhány embert meg tudsz győzni a magad igazáról, de ezzel semmit nem használsz nekik, sőt, ők sem lesznek jobban felvértezve a jó cselekvésére a te nézeteid elfogadása által.

Nem létkérdés, hogy megértsd és meg tudd határozni, pontosan micsoda a Szent Lélek. Krisztus azt mondja nekünk, hogy a Szent Lélek a Vigasztaló, és hogy a Vigasztaló a Szent Szellem, ‘az igazság ama Lelke, a kit az én nevemben küld az Atya’. ‘És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.’ [Jn 14:16, 17]. Ez a Vigasztalónak, azaz Krisztus Lelkének mindenütt jelenvalóságára utal. És Jézus ezt is mondja: ‘Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra.’ [Jn 16:12, 13]

Vannak titkok, amelyeket nem is próbálok megérteni, és elmagyarázni sem; ezek túl magasak számomra, és számodra is. Ezekről a kérdésekről hallgatni arany. Kegyesség, odaszánás, és megszentelődés lelkileg, testileg és egész lényünkben – ezek a létfontosságú kérdések mindannyiunk számára. ‘Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.’ [Jn 17:3]. ‘Az pedig annak az akarata, a ki elküldött engem, hogy mindaz, a ki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámaszszam azt azt utolsó napon.’ [Jn 6:40].

Remélem, hogy mégis megpróbálod összhangba hozni nézeteid a közösségével. Láttam, hogy az igazság hirdetésével nem fejtenél ki megmentő befolyást, mivel elméd csapongó, és hacsak nem merítesz az élet Kútfejének bő vizéből, ugyanabba a hibába fogsz beleesni, amibe sokan mások is: azt fogod hinni, hogy új világosságot kaptál, holott valójában a tévelygésnek egy újabb formájába ütköztél.

Egységre kell jutnod testvéreiddel. Ha sajátos nézeteid vannak a Szentírásról, és ha ezek fényében kutatod a Bibliát, bizonyára fogsz is találni bőven olyan igéket, amelyekre ráfoghatod, hogy ez ezt és ezt jelenti, és akkor ember legyen a talpán, aki bebizonyítja neked, hogy nézeteid tévesek. De hogyan is befolyásolhatná a gondolkodásodat bárki, ha ugyanazokat az igéket hozza fel, csak máshogy értelmezi és magyarázza? Merthogy mindketten azt mondjátok, hogy nézeteitek a Biblián alapulnak.

Arra kell törekedned, hogy olyan közel kerülj népünkhöz, amennyire csak lehet, ne pedig a lehető legtávolabb. Nem szabad, hogy egyéni értelmezésed miatt különbségek alakuljanak ki. Nagy veszélyben vagy, hogy tevékenységeddel eltereled az emberek figyelmét a korunknak szóló lényegi kérdésekről. És ezzel nem vagy egyedül, mert mások is hasonló törekvésekkel haladnak ebbe az irányba. Nem lenne helyes és bölcs dolog megbízott munkásként kiküldeni téged, hogy szabadon hirdethesd sajátos tanaidat, megoszlást okozva nyomodban – ebből így is van elég bőven. Szilárd tapasztalatokkal bíró emberekre van szükség, akik biztos horgonyt nyújtanak az elmék számára, és nem engedik őket térkép és iránytű nélkül hányódni.

Lásd, kedves testvérem, mi szeretjük az igazságot, mert létszükségünk; de óvakodjál attól, hogy a tévelygést új igazságnak nevezzed. Szeretnék még többet is írni neked erről, de most egyelőre le kell zárnom ezt a témát. Isten azt akarja, hogy egységben legyünk. – 7. levél, 1891.”

Kelt: 1891. június 11-én, [Kiemelés hozzáadva]

Forrás: Kéziratok, 14. kötet, 1107. cikkely

Ellen G. White

[Megjegyzés: A levél keltének idején a közösség, a testvérek, népünk egybehangzólag Szentháromság-tagadó álláspontot képviselt Isten személyével kapcsolatban. Ezt bőségesen dokumentálja a Miben hittek az úttörők? c. idézetgyűjtemény, és sok kortárs adventista egyháztörténész.]