22. A HNA gyülekezeti énekeskönyv

HNA hitelvek (az 1889-es, az 1931-es, és az 1981-es Évkönyvben)
Gyülekezeti énekeskönyv

[A következőkben három hitelvi nyilatkozatot közlünk, melyek rendre 1889-ben, 1931-ben és 1981-ben íródtak. Ezek alapján nyilvánvaló, hogy az adventista egyház már nem hisz azokban az igazságokban, amelyekhez a megalakulása utáni első ötven évben tartotta magát.]

A hetednapi adventisták hitelvei [1889-es évkönyv]

Amint azt máshol már említettük, a hetednapi adventistáknak nincs hitvallásuk a Biblián kívül; azonban bizonyos hitpontokhoz tartják magukat, mely felől készek megfelelni “mindenkinek, aki számot kér” róluk. A következő felsorolás összegzi vallásos meggyőződésük alapvető elveit, melyet legjobb tudomásunk szerint az egész közösség egyhangúlag elfogad. Hiszik, hogy:

I. Egy Isten van, egy személyes, lelki lény, aki mindeneknek teremtője, mindenható, mindentudó és örökkévaló; akinek bölcsessége, szentsége, jogossága, jósága, igazsága és kegyelme végtelen; aki változhatatlan, és mindenhol jelen van képviselője, a Szent Lélek által. (Zsolt 139:7).

II. Egy az Úr, a Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, aki által teremtetett a mindenség, és aki által fenn is tartatik. Magára vette Ábrahám magvának természetét elbukott fajunk megváltása érdekében, és közöttünk lakozott. Kegyelemmel és igazsággal volt teljes, és példaértékű életet élt előttünk. Meghalt, hogy áldozatunk legyen, és feltámasztatott megigazulásunkért. Felment a magasságba, hogy egyedüli közbenjárónk legyen a mennyei szentélyben, ahol kiontott vérének érdeme által bocsánatot kér és elfedezést nyer mindazok bűnéért, akik igaz bűnbánattal járulnak hozzá. Mielőtt elfoglalja királyi trónját, papi szolgálatának lezárásaként az említett bűnökért még egy nagy engesztelést fog végezni, melynek eredményeként minden bűn eltöröltetik (ApCsel 3:19), és kitakaríttatik a szentélyből, amint az a lévitai papság szolgálatában is megmutatkozik, mely árnyéka és előképe Urunk mennyei szolgálatának. (Lásd: 3Móz 16; Zsid 8:4, 5; 9:6, 7 stb.)1

[Egészen nyilvánvaló, hogy ez a nyilatkozat nem Szentháromság-párti, továbbá hogy az egész egyház összhangban volt ezzel a hittel, Ellen White-ot is beleértve.]

A hetednapi adventisták hitelvei [1931-es évkönyv]

A hetednapi adventisták elfogadnak bizonyos hitelveket, alapvető tanításokat, melyek szentírási alátámasztásuknak egy részével együtt summázva így hangzanak:

1. Az Ó- és Újszövetség szent iratai Isten által ihletettek, és ezért az emberrel kapcsolatos akaratát minden tekintetben kielégítő módon közlik, továbbá ezek képezik a hit és a gyakorlat egyedül tévedhetetlen zsinórmértékét. (2Tim 3:15-17).

2. Az Istenség, avagy Szentháromság tagjai: az Örök Atya, egy személyes lelki Lény, aki mindenható, mindenütt jelenlévő és mindentudó, akinek bölcsessége és szeretete végtelen; az Úr Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, aki által teremtetett a mindenség, és aki által a megváltottak serege elnyeri az üdvösséget; valamint a Szentlélek, az Istenség harmadik személye, a megváltás művének nagy, újjáteremtő hatalma. (Mt 28:19).

[Ez volt az első alkalom, hogy a Szentháromság kifejezést használták a hetednapi adventisták hitének leírásához.]

3. Jézus Krisztus egészen Isten, természetében és lényegében azonos az Örök Atyával. Bár megtartotta isteni természetét, felvette magára az emberi család természetét is, emberként élt a földön. Életével példát hagyott számunkra az igazság elveinek követésére, és Istennel fennálló kapcsolatát sok hatalmas csodával bizonyította. Bűneinkért meghalt a kereszten, majd feltámadt halottaiból és felment az Atyához, ahol most szüntelen közbenjár érettünk. (Jn 1:1, 14; Zsid 2:9-18; 8:1, 2; 4:14-16; 7:25).2

A hetednapi adventisták hitelvei [1981-es évkönyv]

Az adventisták a Bibliát tartják hitük egyedüli alapjának, és bizonyos alapvető hittételeket a Szentírás tanításának tartanak. Az itt felvázolt hitelvek azt mutatják be, hogyan érti és magyarázza az egyház a Szentírás tanításait. E megállapítások felülvizsgálata a generál konferenciai ülésszaktól várható el, ha a Szentlélek a bibliai igazság teljesebb megértésére vezeti az egyházat, vagy ha az Isten szent Szavának tanításaira kifejezőbb szavakat találunk.

1. A Szentírás
A Szentírás, az Ó- és Újtestamentom, Isten írott szava. Ő annak elmondására és leírására ihlette szent embereit, amire a Szentlélek indította őket. Igéjében Isten mindent közölt az emberrel, ami a megváltáshoz szükséges. A Szentírás Isten akaratának tévedhetetlen kinyilatkoztatása. Ez a jellem mércéje, a tapasztalatok próbája, a hitelvek mérvadó kinyilatkoztatása és Isten történelmi cselekedeteinek megbízható forrása (2Pét 1:20-21; 2Tim 3:16-17; Zsolt 119:105; Péld 30:5-6; Ésa 8:20; Ján 17:17; 1Thessz 2:13; Zsid 4:12).

2. A Szentháromság
Az Isten egy: Atya, Fiú és a Szentlélek, a három örökkévaló személy egysége. Isten halhatatlan, mindenható, mindent tudó, mindenek fölött való és mindig jelenlevő. Önkinyilatkoztatásából tudjuk, hogy végtelen, ez meghaladja az emberi értelmet. Örökké méltó minden teremtmény imádatára, csodálatára és szolgálatára (5Móz 6:4; Mt 28:19; 2Kor 13:14; Ef 4:4-6; 1Pét 1:2; 1Tim 1:17; Jel 14:7).

3. Az Atya
Isten, örökkévaló Atya, a teremtő, a forrás, a megtartó és minden teremtmény ura. Igazságos és szent, irgalmas és könyörületes, késedelmes a haragra, bővölködő az állhatatos szeretetben és hűségben. A Fiúban és a Szentlélekben meglevő tulajdonságok és erők az Atya kinyilatkoztatásai (1Móz 1:1; Jel 4:11; 1Kor 15:28; Ján 3:16; 1Ján 4:8; 1Tim 1:17; 2Móz 34:6-7; Ján 14:9).

4. A Fiú
Isten, örökkévaló Fiú, Jézus Krisztusban öltött testet. Őáltala teremtetett minden, benne lett nyilvánvalóvá Isten jelleme, általa teljesedett az emberiség megváltása és Ő ítéli meg a földet. Az örökké igaz Isten igaz emberré lett Jézus Krisztusban. A Szentlélek által fogantatott és Szűz Máriától született. Emberként élt, mint ember megkísértetett, de tökéletes megtestesítője volt Isten igazságosságának és szeretetének. Csodái által kinyilatkoztatta Isten hatalmát, és bizonyította, hogy Ő a megígért Messiás. Bűneinkért önként vállalta helyettünk a szenvedést és a kereszthalált; feltámadt a halálból és felment a mennybe, hogy közbenjárjon értünk a mennyei szentélyben. Népe végleges megszabadításáért újra eljön dicsőségben, és mindent újjátesz (Ján 1:1-3,14; Kol 1:15-19; Ján 10:30; 14:9; Róm 6:23; 2Kor 5:17-21; Ján 5:22; Lk 1:35; Fil 2:5-11; Zsid 2:9-18; 1Kor 15:3-4; Zsid 8:1-2; Ján 14:1-3).

5. A Szentlélek
Isten, örökkévaló Lélek, együttműködött az Atyával és a Fiúval a teremtésben, a testet-öltésben és a megváltásban. Ő ihlette a Szentírás íróit, Ő töltötte be Krisztus életét erővel, Ő vonzza és győzi meg az embereket, Ő újítja meg és formálja Isten képére azokat, akik engedelmeskednek. Azért küldte el az Atya és a Fiú, hogy mindig gyermekeivel legyen; az egyháznak lelki ajándékokat adjon és Krisztus bizonyságtevő szolgálatára képesítsen; és a Szentírással összhangban minden igazságra elvezessen (1Móz 1:1-2; Lk 1:35; 4:18; Apcs 10:38; 2Pét 1:21; 2Kor 3:18; Ef 4:11-12; Apcs 1:8; Ján 14:16-18,26; 15:26-27; 16:7-13).3

A hetednapi adventista gyülekezeti énekeskönyv

HNA gyülekezeti énekeskönyv

A hetednapi adventista “Gyülekezeti énekeskönyv”-ben található Szent vagy, szent vagy, szent vagy kezdetű, 73-as [a magyar énekeskönyvben a 10-es – a ford.] számú éneknek érdekes története van. Ez az ének megtalálható az 1909-es hetednapi adventista gyülekezeti énekeskönyvben, a “Krisztus dalokban” c. könyvben; továbbá mind az 1941-es, mind az 1985-ös (jelenlegi) hetednapi adventista gyülekezeti énekeskönyvben is.

Az ének eredetijét Reginald Heber írta 1826-ban. Eredeti formájában Szentháromság-hívő ének volt, és így szólt: “Három személyben, egy igaz Isten!” Az 1909-es és az 1941-es adventista változat azonban így hangzott: “Dicsérjen, Isten, téged a világ!”

Ezt a dalt tudatosan írták át a hetednapi adventisták Szentháromság-tagadóra, hogy ezáltal is kifejezzék akkori nézeteiket a Szentháromságról. Az 1985-ös adventista énekeskönyvben azonban ez a dal ismét eredeti formájában szerepel, mely tükrözi az adventista egyház új álláspontját. [A magyar változatban ez a módosítás még nem jelent meg – a ford.] A változás az első versszak végén érzékelhető. Eme ének megváltoztatása is azt mutatja, hogy az adventista egyház Szentháromság-tagadóból lett Szentháromság-hívővé.

 


 

Lábjegyzetek

1. A hetednapi adventisták hitelvei, 1. szám, 147. old.

2. A hetednapi adventisták hitelvei, 2. szám, 377. old.

3. A hetednapi adventisták hitelvei, 3. szám, 5. old.