20. G. W. Amadon

G. W. Amadon: 1832-1913

G.W. Amadon

Hogy magyarázzuk ezt?

A Jel 1:8-ban szereplő igeszakasz némi nehézséget jelent azok számára, akik elvetik a Szentháromság-tant. Az igevers így szól szövegkörnyezetével együtt: “Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendő, a Mindenható.” (7. és 8. vers). Gyakran felmerül a kérdés, hogy Jézus Krisztus itt milyen értelemben “Mindenható?” Számunkra egyszerű a válasz. Mi ugyanis úgy hisszük, hogy itt a “Mindenható” kifejezés nem is Krisztusra vonatkozik; ezt az állítást pedig néhány rövid érvvel alá is fogjuk támasztani.

1. Úgy véljük, hogy e két vers két személyt mutat be előttünk – a hetedik vers Üdvözítőnket; a nyolcadik pedig az Atyát.

2. A 8. versben találhatunk egy másik magasztos címet is, amely soha nem a Fiúra utal. A kifejezés így hangzik: “a ki van és a ki vala és a ki eljövendő.” Ez a megjelölés egy adott lény örökkévalóságára utal.

Meg fogjuk látni e cím előfordulási helyeinek vizsgálatából, hogy ez világos utalás arra, aki “magasságos és felséges, a ki örökké lakozik.” A fejezet a 4. verstől kezdve így szól: “János a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, a ki van, a ki vala és a ki eljövendő; és a hét lélektől, a mely az ő királyiszéke előtt van, ÉS a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme.” Itt két személyt emel ki – az örökkévaló Istent, “a ki van, a ki vala és a ki eljövendő,” valamint Jézust, akit nem kevésbé hozzáillő címekkel illet, úgymint “a hű tanúbizonyság,” “a halottak közül az elsőszülött,” és “a föld királyainak fejedelme.”

Továbbá itt van még ezen kívül három olyan igeszakasz is, amelyben ez a kifejezés – amint azt mindenki elismeri – a halhatatlan Atyára utal.

“És a négy lelkes állat, a melyek közül mindeniknek hat-hat szárnya vala, köröskörül és belül teljes vala szemekkel; és meg nem szűnik vala nappal és éjjel ezt mondani: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, a ki vala és a ki van és a ki eljövendő.” (Jel 4:8).

“És a huszonnégy Vén, a ki az Isten előtt ül az ő királyiszékeiben, esék az ő orczájára és imádá az Istent, ezt mondván: Hálát adunk néked Uram, mindenható Isten, a ki vagy és a ki valál és a ki eljövendő vagy; mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted.” (Jel 11:16, 17).

“És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, a ki vagy és a ki valál, te Szent, hogy ezeket ítélted;” “És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid.” (Jel 16:5, 7).

Ezek az igeszakaszok nem támogatják a Szentháromság-tant, ezért részünkről lezárjuk a vitát. Számunkra oly egyértelmű a válasz, hogy szerintünk senki emberfiának nem kell eltévelyednie e kérdés miatt.1

 


 

Lábjegyzetek

1. Amadon, G. W., 1861. szeptember 24., Review & Herald, 18. köt. 136. old., 1-10. bek.