1. Bevezető gondolatok

“A hamis szombattal együvé sorolhatjuk azokat az alapvető tévedéseket, amelyeket a protestánsok a katolikus egyházból hoztak magukkal, úgy mint a meghintéses keresztséget, a Szentháromságot, a holtak tudatos állapotát és a kárhozottak örök szenvedését. A tömegek, amelyek elfogadták ezeket az alapvető tévedéseket, kétségtelenül tudatlanságból tették; de el lehet-e vajon képzelni, hogy Krisztus egyháza magával fogja hordozni ezeket a tévedéseket egészen a világunkra zúduló ítéletek kitöltetéséig? Mi nem így véljük.1

Ez a könyv az adventista úttörők idézeteiből összeválogatott gyűjtemény, mely a korai adventista egyház egyhangú álláspontját tükrözi. Sokan nincsenek tisztában az adventista úttörők tanításaival. E könyv elolvasása után magad is megérted, hogy miben hittek. Az adventista egyház egésze eltért az Írásokban kijelentett igazságtól, és katolikus tanításokkal cserélte fel azt, hogy így jusson összhangra a hitehagyó protestáns leányegyházakkal. Isten segítsen minket abban, hogy kitartóan tusakodjunk “a hitért, a mely egyszer a szenteknek adatott. Mert belopózkodtak valami emberek, a kik … az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják.” (Júdás 4:5) “Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja, hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút.” (1Jn 2:22)

“A hetednapi adventizmus alapítóinak nagy része ma nem csatlakozhatna egyházunkhoz, ha el kellene fogadniuk a felekezeti Hitelveket.

Még pontosabban, a legtöbben nem értenének egyet a második hitponttal, amely a Szentháromság tanát tárgyalja. …”2

Ez a könyv szinte kizárólag idézetekből áll, ezért idézőjeleket nem használtunk. A szerkesztői megjegyzések más betűtípussal vannak megkülönböztetve.

A dőlt, aláhúzott és kiemelt szövegformázások szerkesztői hozzáadások, kivéve, ha ezt [a kiemelés eredeti] megjegyzéssel jelezzük.

Összállította 1996. augusztusában,
Javította 1998. júliusában
Lynnford Beachy

HC 64 Box 128 B
Welch, West Virginia  24801
Tel: (304) 732-9204
E-mail: berean@smyrna.org

Magyarra fordította: Sánta János

Letöltés PDF formátumban: uttoro.pdf

 


 

Lábjegyzetek

1. White, James, 1854. szeptember 12, Review & Herald, 6. kötet, 5. szám, 36. old, 8. bek.

2. Knight, George, híres szerző, és az Andrews Egyetem óraadó professzora, Ministry, 1993. október, 10. old.