Filadelfia vagy Laodicea?

A HNA egyház és Laodicea

Az egyik dolog, ami minden HN (hetednapi) adventista gondolkodásába korán belevésődik, hogy Laodicea Istennek az utolsó napokban élő gyülekezetét jelképezi. Mihelyt valaki a HNA egyház soraiba lép, hamar felvilágosítják, hogy a hetednapi adventista egyházat a hetedik gyülekezet, Laodicea gyülekezete jelképezi, amely a Jelenések könyve 2-3. fejezetében szereplő hét gyülekezet közül az utolsó. Nem nehéz ezt a megállapítást alátámasztani, mivel E.G. White írásainak jó része világosan kimondja, hogy az egyház laodiceai állapotban van, és a HNA egyház Laodiceával azonosítható.

Az adventista gondolkodásban a Jelenések hét gyülekezete a keresztény egyház történetének hét, időrendben egymást követő állomásaként jelenik meg. A gyülekezetek a következők: Efézus, Szmirna, Pergámum, Tiatira, Szárdisz, Filadelfia és Laodicea.

Általánosan elfogadott értelmezés, hogy az efézusi gyülekezet Jézus korától ábrázolja az apostoli korszakot, az utolsó apostol haláláig, kb. i.sz.100-ig. Szmirna a kb. i.sz. 100-tól 313-ig terjedő korszak megfelelője. Pergámum ideje 313-tól 538-ig terjed, amikor a pápaság megalapozta teljhatalmát. Tiatira a pápaság uralmát fedi le 538-tól 1517-ig, egészen a protestáns reformációig, amely Luther Márton vezetése alatt kezdődött. Szárdisz a reformáció korszakát öleli fel 1517-től 1833-ig, a William Miller nevével fémjelzett nagy advent-ébredésig. A Filadelfia-periódus azt az évtizedet jelöli, amelyben William Miller – 1833-ban – prédikálni kezdett egészen az 1840-es évekig, amikor a hetednapi advent-mozgalom kibontakozott. A HNA egyház ideje, amelyet a laodiceai szakasz ábrázol, az 1840-es évektől egészen Jézus Krisztus második eljöveteléig tart.

Így szól a hivatalos magyarázat. Ha a hét gyülekezet ábrázolását te is így értelmezed, akkor az következik belőle – feltéve ha meg akarsz menekülni, ill. Isten legutolsó napokra vonatkozó tervének részese akarsz lenni – hogy Laodicea gyülekezetéhez kell tartoznod. Ráadásul, ha mindezek mellett még azt is elfogadod, hogy Laodicea a Hetednapi Adventista Egyházat ábrázolja, akkor ezen egyház tagjának kell lenned, ha meg akarsz menekülni.

Ez a gondolkodásmód olyan kijelentésekhez vezet, mint amilyenek pár éve az „Adventist Review”-ban megjelentek:

„Ez (a HNA egyház) az egyedüli, Isten által alapított és felszentelt eszköz a bűnösök megmentésére. … A mennyország kapuja a bűntől beteg lelkek számára. … Senki nem állítja, hogy Isten gyülekezete makulátlan és hibátlan lenne, de mégis Isten gyülekezete, ezért mindenkinek meg kellene hátrálnia, és hagyni, hogy Isten törődjön saját tulajdonával.” (Review, 1995. február, 2.o. – Inter-amerikai kiadás)

„Sokak abba a hibába estek, hogy „maradék” státuszunkat vagy elhívatásunkat kétségbe vonják. Olyan hibát követnek el, amelynek az örökkévalóságig terjedő következményei lehetnek. Az ihletett, prófétai szó azt mondja nekünk, hogy Isten a nemes hajót, amely Isten népét hordozza, bizonyosan kikötőbe juttatja, és egy új szervezetbe történő átlépés bizonyosan hitehagyással járna. A Biblia világos. Isten ezekben az utolsó napokban életre hívott egy maradék egyházat. A leírás egyetlen másik közösségre sem illik, kizárólag a miénkre, amelyre kizárólagosan rábízta a jelenvaló igazság hirdetését.” (Review, 1994. szeptember, 7.o.)

Effajta gondolkodásmód születik abból az elméletből, hogy a HNA egyház Laodicea gyülekezetével azonosítható – mely Isten utolsó napokban élő igaz egyháza.

Egymást követő gyülekezetek?

Vizsgáljuk meg a „Laodicea – mint utolsó gyülekezet” koncepciót! Minden attól a kérdéstől függ, hogy a Jelenések könyvében ábrázolt hét gyülekezet valóban Isten igaz egyházának földi történelmét, mint időben egymás után következő szakaszait mutatja-e be. Igaz lenne, hogy amikor Szmirna fellép, Efézus ideje már lejárt? Szmirna helyét Pergámum foglalja el, és korunkban, amikor Laodicea lép színre, Filadelfia már megszűnt létezni? Ez a HN adventizmus által képviselt, népszerű felfogás.

Vegyünk figyelembe néhány szempontot erre vonatkozóan! A Jelenések könyve főként az utolsó időkről szól. E könyv súlypontja egy olyan időszakra esik, amelyet a Biblia „az Úr napjának” nevez – amikor Isten az emberi ügyek gyeplőjét ismét kezdi saját kezébe ragadni. Egészen világos, hogy Jelenések könyvének hangsúlya az utolsó nagy válságon van, amelynek során eldől, ki kapja a fenevad bélyegét és ki nyeri el az élő Isten pecsétjét.

Jelenések 1:8,11-ben Jézus beszél. János mondja, hogy egy hangot hall, amely így szól: „Én vagyok az Alfa és az Omega” és „Amit látsz, írd meg a könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiczeában.” (4.v.) Vegyük figyelembe, hogy az irat mind a hét gyülekezetnek szól és mind a hétnek el is lett küldve. Gondoljuk meg azt is, hogy mind a hét gyülekezet egy időben létezett, sőt, a világnak ugyanazon a földrajzi helyén, Ázsiában!

Egy másik olvasat

Lehetséges, hogy van másik olvasata is e hét gyülekezetnek? A hét a teljesség szimbóluma. E hét gyülekezet nem Isten egyházát ábrázolja a végidőben, az egész világon? Jelenések 5. fejezetében olvassuk, hogy a Bárány fején hét szarv van. De ez nem jelenti azt, hogy Jézus hatalmának hét fázisa lenne, sokkal inkább, hogy teljhatalommal rendelkezik. Lehetséges volna, hogy Jelenések 2. és 3. fejezetének gyülekezetei valóban az egész, a Földön a végidőben létező keresztény egyházat ábrázolják? Érdemes megfigyelni, hogy Jézus a visszatérését az utolsó négy gyülekezet közül legalább háromnak említi. Olyan módon szól visszatéréséről, hogy érzékelhető belőle, ezek a közösségek visszatérése idején jelen lesznek a Földön.

Megérni Jézus visszajövetelét

Jelenések 2:24-25-ben így szól Jézus:

„Néktek pedig mondom és mind a többi Thiatirabelieknek is, akiknél nincsen e tudomány, és akik nem ismerik a Sátán mélységeit, amint ők nevezik: nem vetek reátok más terhet. Hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök.”

Ha Jézus így szól: „Tartsátok meg addig, amíg eljövök”, akkor ez nyilvánvalóan arra utal, hogy azok, akikhez szólt, jelen lesznek majd visszatérésekor. Nem azt mondja (mint a szmirnabelieknek): „Légy hű mindhalálig!”, hanem „tartsátok meg addig, míg eljövök”.

Ezután így szól a szárdisziakhoz Jel.3:3-ban:

„Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.”

Ez megint nagyon érdekes. Mindig azt mondtuk, hogy Szárdisz a protestáns egyházak jelképe. Jézus mégis így szól a szárdiszi keresztényekhez: „Ha nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj.” Valahányszor a Biblia a tolvaj érkezéséhez hasonlítja Jézus visszatérését, mindig a második eljöveteléről van szó. „Az Úr napja úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj.” – írja Péter apostol. (II.Pét.3:10) Ugyanezt olvashatjuk egyebütt is: „Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.” A negyedik versben: „De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket.”

A nagy apokaliptikus beszédben ezt mondja Jézus: „Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.” (Mt.24:43) Tehát figyelmeztet minket, hogy úgy várjuk visszajövetelét, mint a tolvaj jöttét.

A szárdisziaknak küldött üzenetben, Jel.3:3 szerint tehát Jézus tolvaj módjára érkezik – világos utalás ez második eljövetelére. Az a gyülekezet, amelyről beszél, az élők között lesz visszatérése idején, de olyan közösség lesz, amelyet meglep e visszatérés.

Figyeljünk meg egy nagyon érdekes mozzanatot a filadelfiaiaknak szóló üzenetben: Tiatira után jön Szárdisz, majd Filadelfia. Az adventisták értelmezése szerint Filadelfia a nagy ébredési mozgalom korszakával azonos, a Miller-mozgalomtól a HNA egyház kialakulásáig.

A „filadelfia” szó jelentése „testvéri szeretet”. Azok, akik ebben az időszakban éltek, úgy írják le a mozgalmat, mint amit forró testvéri szeretet, egymáshoz való igaz vonzódás és az Isten műve iránt tanúsított nagy buzgalom jellemzett. Ellen White is megerősíti, hogy ez volt a legnagyobb ébredés az apostolok kora óta. Ez egy erős kijelentés, és feltételezem, hogy csak azok tudják igazán megérteni, akik átélték. Ellen White arra utal, hogy ez az ébredés szinte nagyobb volt, mint a reformáció.

Figyeljük meg, mit mond Jézus a filadelfiaiaknak: „Íme eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.” (Jel.3:11) Láthatjuk, hogy Jézus a filadelfiaiakhoz intézett üzenetében is említi jövetelét. Azt mondja: „Hamar eljövök, tartsd meg, ami nálad van.” Ismét egyértelmű üzenet azoknak az embereknek, akik életben vannak. Ez nem lehet halottaknak szóló üzenet. Mit jelentene e felszólítás egy halottnak: „Íme, eljövök hamar?”

Mert valamennyi embernek, Ádám napjaitól fogva az utolsó keresztényig, aki majd meghal a Földön, úgy fog tűnni, mintha egyetlen pillanat telt volna el haláluktól Jézus visszatéréséig. Ádám több mint ötezer évvel ezelőtt halt meg, de amikor feltámad, úgy tűnik majd neki, mintha csak egy másodperc telt volna el. Nekem is úgy tűnne, ha ma meghalnék. Egy másodpercnek tűnne, és nem tudnám, mi történt az eltelt évek során, amíg aludtam. Ha tehát Jézus így szól: „Íme, eljövök hamar”, akkor olyan emberekhez kell szólnia, akik láthatják, milyen gyorsan telik az idő. E mondat semmit nem jelentene egy holt kereszténynek. Ezért világos, hogy Filadelfia jelen lesz Jézus visszatérésekor. Hamarosan még világosabban fogjuk ezt látni.

Ezek szerint a hét gyülekezet történelmi értelmezése helytelen volna? A valóság az, hogy ha alaposan tanulmányozzuk a hét közösséget, akkor látjuk, hogy valóban illeszkednek a történelmi sablonba. Lehetséges, hogy többféle szempontból is értelmezhetjük a próféciát?

A Tiatira-periódus a katolicizmus teljhatalmával egyenlő. A reformáció indulásával következik a Szárdisz-korszak. De vajon feloszlott a Római Katolikus Egyház, amikor Szárdisz időszaka beköszöntött? Hirtelen nem volt több katolikus ebben az egyházban, amikor a reformáció elkezdődött? Vannak még ma is keresztények a katolikus egyházban? Megszűnt a katolikus egyház létezni a reformáció beköszöntével vagy a reformáció mellett továbbra is fennáll a katolicizmus? Az igazság az, hogy ma is egymás mellett léteznek.

Ugyanez történt 1833-ban, a nagy advent-mozgalom kibontakozásakor. A mozgalom kezdetén az adventisták prédikálni kezdtek, és a protestáns egyházak erkölcsi hanyatlást éltek át. Ez azt jelenti, hogy ezekben az egyházakban nem voltak már keresztények? Maga Ellen White mondta, hogy Isten népének nagy része még mindig azokban az egyházakban él, amelyeket Babilonnak nevezünk.

Itt van tehát az advent-mozgalom, a protestáns egyházak, a katolikus egyház – három egyházi csoport – egymás mellett, és mindháromban jelen van Isten népe. Ebben az időben – a nagy advent-ébredéskor – Isten népének nagy része az advent-mozgalom tagja lett, de még mindig volt Istennek népe a katolikus és protestáns egyházakban is.

Egy hibátlan gyülekezet

Az utolsó gyülekezetből jön majd ki a 144 ezer, egy hibátlan nép, amely feddhetetlen, nem található benne és rajta hiba, folt, sömörgőzés vagy valami efféle. (Jel.14:5) Az utolsó nemzedékben Isten tökéletesít egy olyan népet, amely megtapasztalja az Istennel való megbékélés teljességét.

Csupán két gyülekezet van, amelyet Jézus tökéletesnek mond. Két gyülekezet van, amelyben Jézus nem talál hibát: Szmirna és Filadelfia. Szmirna, úgy tűnik, a mártírok egyháza, mert Jézus így szól hozzájuk: „Légy hű mindhalálig és néked adom az élet koronáját.” Üldöztetésről beszél, amelyet Szmirna tíz napon át kénytelen elszenvedni, és ezt tanácsolja nekik: „Légy hű mindhalálig.” Filadelfiának is csupán tanácsokat ad. Nincs egyetlen rendre utasító szó sem, és végül ezt mondja: „Tartsd meg, ami nálad van.” Sőt, előtte még így szól Filadelfiához: „Megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet.” Ne felejtsük el, hogy csupán a 144 ezer lesz tökéletes!

Ezzel szemben van két gyülekezet, akikben Jézus semmi jót nem talál. Ezek egyike Szárdisz. A legjobb, amit Jézus mondhat nekik, hogy vannak néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be ruháikat. Ezek „fehérben fognak velem járni, mert méltók arra”. (Jel.3:4) De általánosságban így szól hozzájuk: „az a neved, hogy élsz és halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak.” De még itt, Szárdiszban is talált néhány olyan embert, akik nem fertőztették meg ruháikat.

A másik gyülekezet, amelyről semmi jót nem tud mondani, Laodicea. Azt tanultuk, hogy Laodicea Isten végidőben élő gyülekezete. Az a gyülekezet, amely tökéletessé lesz és amelyből a 144 ezer származik – hiba, szeplő vagy sömörgőzés nélkül –, Laodicea ellenben olyan közösség, amelyben Jézus semmit jót nem talál. Tény, hogy egészen világosan így szól a laodiceabeliekhez: „Ki foglak vetni az én számból.” (Jel.3:16) Hogy mondhatja ezt egy olyan közösségnek, amely tökéletessé lesz? Ha ez a közösség a 144 ezer közössége, akkor hogyan mondhatja Jézus: „Ki foglak vetni az én számból, mert lágymeleg vagy.” A legjobb, amit mondhat: „Azt tanácsolom neked…” Tanácsot ad, de nincs prófécia, sem semmi jel arra nézve, hogy Laodicea valaha is elnyerheti Jézus szimpátiáját.

De felmerül még egy kérdés. Laodicea a langyosság szimbóluma lett. Ha azt mondod valakiről, hogy valaki laodiceai állapotban van, tulajdonképpen azt mondod, hogy ez a személy langyos, trehány, önigazult és nem buzgó keresztény. Tegyük fel, hogy valaki laodiceai állapotban van. De felismeri állapotát és megbánja. Ekkor még mindig langyos? Nem. Most már buzgó keresztény! Mondhatja akkor még valaki erről a személyről, hogy laodiceai? Lehetséges egyáltalán, hogy Laodicea egyszer csak forró, buzgó, élő keresztény közösségé váljon? Laodicea mindig is azt a közösséget fogja jelképezni, amelyet Jézus ki fog vetni a szájából.

Filadelfia és a 144 ezer

Igazság szerint a legmeggyőzőbb érvek amellett szólnak, hogy Isten maradék egyháza az utolsó napokban nem Laodicea, hanem Filadelfia! Hogyan jutunk erre a megállapításra? Számos bizonyíték van Ellen White írásaiban és a Bibliában, amelyek alátámasztják ezt. Vizsgáljunk meg néhány bizonyítékot!

Jel.3:12-ben Jézus így szól Filadelfiához:

„Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, a mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.”

Jegyezzük meg, hogy Jézus három ismertetőjegyet ír fel Filadelfiára:

  1. Isten nevét,
  2. Az új Jeruzsálem nevét,
  3. Jézus új nevét.

A „Korai írások” 13. oldalán, és a „Néhány szó a kicsiny nyájhoz” c. könyvecske 15. oldalán Ellen White a következőket írja: „A 144 ezer már mind el volt pecsételve és tökéletes egységben volt. Homlokukra volt írva: Isten, új Jeruzsálem, és egy fényes csillag, amely tartalmazza Jézus új nevét.” Ezek hajszálpontosan azok a jegyek, amelyeket Jézus Filadelfiának ígért!

Tehát mind a 144 ezer, mind Filadelfia ugyanazt viseli a homlokára írva: „Isten, új Jeruzsálem, Jézus új neve.” Ez arra utal, hogy ugyanazokról az emberekről van szó. De vannak ennél meggyőzőbb érvek is. Jel.3:12-ben ezt mondja Jézus: „Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő…” És aztán ezt mondja Filadelfiának: „oszloppá teszem az én Istenemnek házában.” Jézus a Jel.7:15-ben úgy beszél a 144 ezerről, mint akik éjjel és nappal szolgálni fognak az Isten templomában, és Jel.3:12-höz hűen Filadelfia tagjai Isten templomának oszlopai lesznek; mindez ismét arra utal, hogy ugyanazon emberekről van szó.

A „Korai írások” 17. oldalán Ellen White így ír magáról és a 144 ezerről:

„A szentély bejárata előtt Jézus nyájasan így szólt: ‘Ide csak a 144 ezer léphet be!’ és mi azt kiáltottuk: ‘Alleluja!’”

Teljesen világos tehát, hogy csak a 144 ezer léphet be Isten templomába, és ahogyan a Jel.3:12-ben láttuk, a filadelfiabeliek azok, akik Isten templomának oszlopai lesznek. Ugyanezen az oldalon írja továbbá: „Láttam ott kőtáblákat, amelyekbe a 144 ezer neve volt arany betűkkel gravírozva.” Világos tehát, hogy a 144 ezer az a csoport, amelynek előjoga, hogy Istennek szolgáljon az ő templomában. Oszlopokká tétetnek az ő templomában, beléphetnek a templomba és neveik arany betűkkel vannak kőtáblákra gravírozva. Ugyanazokat a dolgokat, amelyeket a 144 ezer megkap, megkapják a filadelfiaiak is. Kétségtelenül ugyanazon emberekről van szó.

De még ezen túl is vannak bizonyítékok. Nézzük tovább Jel.3:9-et, ahol ismét Jézus szól Filadelfiához:

„Íme én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidónak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; íme azt mívelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged.”

Jézus itt azt mondja, hogy van egy embercsoport, akik azt állítják, ők zsidók, a valóságban azonban Sátán zsinagógájához tartoznak, a Sátán emberei, a Sátán gyülekezete. Ez valóban rémisztő. Vannak itt emberek, akik azt állítják, hogy keresztények, azt állítják, hogy zsidók, de Jézus megcáfolja és hazugoknak nevezi őket. A valóságban a Sátán zsinagógájához tartoznak. Sátán emberei. Azt mondja, hogy ezek eljönnek, és leborulnak a filadelfiaiak előtt.

Ellen White ezt írja erről a próféciáról a „Korai írások” 15. oldalán:

„A 144 ezer már mind el volt pecsételve és tökéletes egységben volt. Homlokukra volt írva: Isten, új Jeruzsálem, és egy fényes csillag, amely tartalmazza Jézus új nevét. Boldog és szent állapotunkat látva az istentelenek dühösek lettek. Hevesen és erőszakosan akartak ránk támadni és kezüket ránk vetni, hogy fogságba vessenek, amikor azonban kezünket az Úr nevében kiterjesztettük, erőtlenül hullottak a földre. Akkor tudta meg a Sátán zsinagógája, hogy Isten szeretett minket, – akik megmostuk egymás lábát, testvérekként szent csókkal köszöntöttük egymást, – ők pedig most leborultak lábaink elé.”

Ez pontosan az, amit Jézus Filadelfiáról mond. Ellen White pedig azt írja, hogy ez a 144 ezerrel történik majd. Sátán zsinagógája eljön és leborul a filadelfiaiak lábai elé. A filadelfiaiak és a 144 ezer ugyanaz az embercsoport!

Filadelfia tehát még ma is létezik! És ha kicsit utánagondolunk, el kell ismernünk, hogy ez logikus és következetes. Jelenések könyve nem felekezetekről, de nem is testületi vagy szervezeti struktúrákról beszél. Ha ma léteznek olyan emberek, akik Fiadelfia elvei szerint élnek, amelyek a következők: testvéri szeretet és buzgóság Isten igazsága iránt, akkor hogyan mondhatnánk ennek fényében, hogy Filadelfia már a múlté? Ez ki van zárva! Az egyik dolog, amit Jézus kijelent Filadelfiáról a Jel. 3:8-ban, a következő: „Tudom a te dolgaidat (íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat).”

Filadelfia előtt egy nyitott ajtó van, de mi ez a nyitott ajtó? A nyitott ajtó a mennyei szentélyben a szentek szentjébe vezet. Az engesztelés üzenete először Filadelfia gyülekezete felé hangzott; ez az üzenet pedig arról a tapasztalatról szólt, amely Krisztusnak a szentek szentjében végzett szolgálata révén vált elérhetővé. Filadelfia előtt megnyílt egy ajtó a tökéletesség tapasztalatára. Ez a nyitott ajtó a mennyei szentély legbelső részének, a szentek szentjének ajtaja, ahol Krisztus utolsó szolgálatát végzi. Filadelfia előtt nyílt meg az ajtó, és Jézus azt mondja, hogy senki be nem zárhatja. Filadelfiának megmarad e kiváltsága, és az ajtó még mindig nyitva áll, lehetőséget kínálva arra, hogy Krisztus által tökéletességre jussunk. Amíg lesz ember, aki hisz ebben, addig Filadelfia nem tűnhet el.

Itt szeretnék még néhány dologra utalni. Még mindig léteznek emberek a földön, akik ugyanazt hiszik, amit a korai adventisták hittek. Vannak még emberek, akik ezeket az igazságokat hígítatlanul és hamisítatlan formájukban hiszik. Nem vetették el az úttörők tanításait. Szilárdan kitartanak az úttörők hite mellett Isten természetét és személyét illetően, és ezáltal a filadelfiai gyülekezet tagjai, részei a Filadelfia-mozgalomnak. Azok, akik elfogadták a „Szentháromság” tanítását és elvetették az úttörők tanításait Isten személyéről, azok egyre inkább olyasvalami felé sodródnak, ami Laodicea néven ismeretes előttünk. A korai advent-mozgalom – mint szeplőtelen gyülekezet – Filadelfiával azonosítható. Nem férhet hozzá kétség, hogy azok, akik eltávolodtak e gyülekezet hitétől, azok nem lehetnek hibátlanok.

Az igazi maradék

Az az elképzelés, amely szerint Laodicea Isten végidőben élő egyházát ábrázolja, tévedés. E téves tanítást azon a tényen alapozták meg, hogy Ellen White kb. 1852 óta egyfolytában hangoztatta, hogy a közösség laodiceai állapotban van. Ha folyton rosszat mondanak viselkedésedről, akkor alapvetően két választásod van. Vagy felhagysz a kritizált magatartással, vagy megváltoztatod a gondolkodásodat, és elfogadod azt a nevet, amit rád ragasztanak. Ha ezt mondom egy disznónak: „piszkos vagy,” akkor a disznó megpróbálhat megváltozni. És ha próbálkozik is a változtatással, de mégsem sikerül, vagy ha nem is akar megváltozni, akkor előbb-utóbb meggyőzi saját magát, hogy „piszkosnak lenni” végtére is jó dolog. Ha ezután azt mondom: „piszkos vagy”, akkor a disznó így felel: „Igen, hát nem csodálatos!” Ezt a negatív tényt egyszerűen jónak tartja.

És a HNA Egyház pontosan ezt tette. Ellen White olyan gyakran hangoztatta, hogy a közösség laodiceai állapotban van, hogy langyossá és hűtlenné vált Istenhez, hogy az adventista közösség végül nem tudta elkerülni a laodiceai állapotot, mert hogy olyan gyakran emlegették. De a változtatás helyett az egyház azzal kezdte áltatni magát, hogy Laodicea az valami jó. Azt kezdték tanítani, hogy el kell fogadnunk a laodiceai állapotot, és hogy laodiceainak lenni csodálatos dolog. Micsoda szörnyű állapot! Tulajdonképpen ez a lehető legnagyobb önbecsapás.

Az áttekinthetőség kedvéért:

Filadelfia A 144 ezer
Isten neve, az új Jeruzsálem, Jézus neve a homlokukon (Jel.3:12) Isten neve, az új Jeruzsálem, Jézus neve a homlokukon (Néhány szó a kicsiny nyájhoz,15.o.; Korai írások, 13.o.)
A Sátán zsinagógája leborul előttük (Jel.3:9) A Sátán zsinagógája leborul előttük (Néhány szó a kicsiny nyájhoz, 15.o.; Korai írások, 13.o.)
Oszloppá lesznek Isten templomában (Jel.3:12) Istennek szolgálnak éjjel és nappal az ő templomában, csak ők léphetnek be a templomba (Jel.7:15; Korai írások, 17.o.; Néhány szó a kicsiny nyájhoz, 17.p.)
Megoltalmaztatnak a kísértés órájában (Jel.3:10) A nagy nyomorúságból jönnek (Jel.7:14)
Nem találtatik bennük álnokság (Jel.3:7-12) Isten királyiszéke előtt feddhetetlenek (Jel.14:5)

Isten igaz egyháza a vég idején nem egy felekezet, hanem olyan emberek csoportja, akik szilárdan kitartanak az első filadelfiaiak hitében, szellemében és elveiben. Ők azok, akik előtt nyitott az ajtó és akik legvégül megtapasztalhatják a tökéletességet. Közülük származik a 144 ezer. Ezek azok, akik a nyitott ajtó tapasztalatát megélik majd. Figyeljük meg, mit mond Jel.3:10 Filadelfiáról:

„Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.”

A HNA Egyház népszerű értelmezése azt tanítja, hogy Filadelfia a megpróbáltatás idejétől azáltal őriztetik meg, hogy valamennyi filadelfiabeli nyugalomra tér. Filadelfia ideje lejár és így megőriztetik a próbától, mivel megtartotta Jézus béketűrésre intő beszédét. Ez természetesen ahhoz a feltételezéshez vezet, hogy Laodicea lesz az, ami átmegy a próbán és megtisztul majd.

Abban a kifejezésben, hogy „megtartalak téged…”, a „megtartalak” szó a görögben „tereo” (Strong görög szótára), ami annyit jelent, hogy „veszteségtől vagy kártól megvéd, megőriz”. Ez a szó és egy hasonló eset fordul elő Ján.17:15-ben is, ahol Jézus így szól:

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.”

Az ige nem a próbából való kivonásról beszél, hanem inkább arról, hogy megőriz a megpróbáltatás ideje alatt. Ez arra a következtetésre vezet, hogy Filadelfia a nyomorúság idején jelen lesz a földön, és ha Filadelfia tényleg a 144 ezer gyülekezete, akkor a vers azt kell jelentse, hogy Filadelfia megtartatik a megpróbáltatás idején. Jel. 7:14-ben ez áll: „Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból.” (Jel.7:14) Filadelfia tartatik meg a megpróbáltatás idején, és a 144 ezer jön a nagy nyomorúságból. Ugyanazokról az emberekről van szó.

A Sátán zsinagógája

Vizsgáljunk meg még egy bizonyító erejű részletet Ellen White írásaiból. A Korai írások 13. oldalán azt olvassuk, hogy a 144 ezer az, akinek lábai előtt a Sátán zsinagógája leborul. Jel. 3:9-ben pedig az áll, hogy a Sátán zsinagógája Filadelfia előtt borul le. A „Néhány szó a kicsiny nyájhoz” c. írásában a következőket mondja Eli Curtis-nek, aki azt tanította, hogy a Sátán zsinagógája, amely leborul a szentek lábai előtt, végül mégiscsak megmenekül:

„Ön tehát úgy véli, hogy azok, akik a szentek elé borulnak (Jel.3:9), végül mégis megmenekülnek. E kérdésben más véleményen vagyok, mert Isten megmutatta nekem, hogy ez a csoport hitvalló adventistákból áll, akik elvesztek és akik ‘Önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt’. A ‘megpróbáltatás idején’ azonban, amely eljön majd, hogy minden szív gondolata nyilvánvalóvá legyen, fel fogják ismerni, hogy örökre elvesztek és azután lelki gyötrelmeiktől legyőzetve leborulnak a szentek előtt.” (Néhány szó a kicsiny nyájhoz, 12.o.)

Van néhány döntő és erőteljes kifejezés ebben a szakaszban. Azt mondja, hogy ezek az emberek hitvalló adventisták. Amint láthatjuk, a megpróbáltatás idejéről van szó, az utolsó nagy próbáról, amely még hátra van. Ez jövő idő volt Ellen White napjaiban és jövő idő a mi napjainkban is: a kísértés órája, amely az egész földkerekséget megpróbálja majd. Még nincs itt, bár már majdnem az ajtó előtt van. Ellen White a filadelfiai gyülekezetre vonatkozó próféciát erre az időre vonatkoztatja, és azt mondja, hogy akik a szentek lábai elé borulnak majd, azok hitvalló adventisták.

Napjainkban nyilvánvalóan csak egyetlen embercsoportról mondható el, hogy hitvalló adventisták. Ellen White napjaiban még voltak „elsőnapi adventisták,” illetve olyanok, akik a nagy advent-mozgalomból jöttek; napjainkban azonban kizárólag a „hetednapi adventisták” ismertek. Ellen White pedig hitvalló adventistákról beszél. Döbbenetes Jézus megállapítása: „Zsidóknak mondják magukat és nem azok.” Rendkívül elgondolkodtató kijelentés, mert egy átlagos „hetednapi adventista” pontosan így viselkedik. Szeretik hangoztatni: „Isten maradék egyháza vagyunk”. De ez akár zsidó ajkakról is hangozhatnék, mert ők is azt hitték magukról, hogy ők képezik Isten népét. „Ábrahám leszármazottai vagyunk.” – ez volt az egyik kedvenc kijelentésük. Aligha találunk a hetednapi adventisták mellett még egy olyan embercsoportot, akik annyira el lennének telve azzal a tudattal, hogy ők Isten különleges és kizárólagos, kiválasztott népe. A Review két cikke, amelyet az első oldalon idéztünk, mindezt nagyon jól érzékelteti.

Azt állítják, zsidók, de Jézus azt mondja, nem azok, hanem hazudnak, és figyelemreméltó, hogyan jellemzi őket. Azt mondja, a valóságban a Sátán zsinagógája. Annyira szörnyű szavak ezek, hogy félnünk kellene kiejteni, ha nem maga az Úr mondotta volna. Így tekint Isten sok hitvalló adventistára? Nagyon óvatosnak kell lennünk, és meg kell bizonyosodnunk afelől, hogy valóban Isten oldalán állunk-e.

A megpróbáltatás ideje, amelyben Filadelfia megtartatik, s amelynek során a hitvalló adventisták a 144 ezer lábai elé borulnak, még hátra van. Világosan láthatjuk tehát, hogy a Biblia azt tanítja, nem Laodicea Isten végidőbeli népe, hanem sokkal inkább Filadelfia. Az is elég nyilvánvaló, hogy annak érdekében, hogy filadelfiaiak lehessünk, ugyanolyan szellemben, ugyanolyan tanításban, azonos hitben és beállítottságban kell meggyökereznünk, mint a korai filadelfiabeliek. A kérdés, testvéreim, a következő: Ugyanaz a lelkület ural, mint a korai filadelfiaiakat? Ugyanazt hiszed, mint a korai filadelifabeliek? Magunkkal teszünk jót, ha szembesülünk e kérdésekkel.

Egy elveszett gyülekezet

Befejezésül szeretnék még két kijelentést idézni Ellen White-tól. Rengeteg kijelentése vonatkozik Laodiceára, én azonban csak kettőt szeretnék idézni, amelyek nagyon jól kifejezik Ellen White Laodiceához való viszonyát. Azt hiszem, senki, aki ezeket az idézeteket olvassa vagy hallgatja, nem érezheti többé magát biztonságban ilyen hitvallással: „Én laodiceabeli vagyok.” Ellen White a 156. kéziratban, 1898-ban írja:

„Az egyház laodiceai állapotban van. Nem tapasztalható körükben Isten jelenléte.”

Világosan látható, hogy – ha a nép laodiceai állapotban van – akkor ott Isten nincs jelen. Mit jelent ez e gyülekezet számára? Ki ellenőrzi? Ki uralja? Ki vezeti, ha Isten jelenléte nincs közöttük? Egyetlen reménységed az lehet, ha kijössz a laodiceai állapotból. Ameddig ebben az állapotban vagy, Isten nincs veled és nálad. És mégis, megütközést keltő módon éppen ez az, amire az adventisták büszkék. Egy másik cikkben, amely 1890 aug. 19-én jelent meg a „Review & Herald”-ban, ezt írja Ellen White:

„A balga szüzek által jelképezett egyház állapota más néven laodiceai állapotnak nevezhető.”

A kérdés a következő: Bemennek a balga szüzek valaha is Isten országába? Soha! Az okos szüzek fognak bemenni, nem a balgák!

Ezek a kijelentések világossá teszik, hogy Laodiceát nem lehet megmenteni, és akik Laodiceához tartoznak, elvesztek. Ha meg akarunk menekülni, ki kell jönnünk Laodiceából, és csatlakoznunk kell az okos szüzekhez, akik azt a közösséget ábrázolják, akik megmenekülnek.

A hét gyülekezetet sokkal többször és sokkal figyelmesebben kell tanulmányoznunk; ha pedig hisszük, hogy Ellen White Isten küldötte volt, és látomásait Istentől kapta, akkor el kell hinnünk: Isten nagyon világosan megmutatta neki, hogy a maradék egyház, a 144 ezer gyülekezete, amely megtapasztalja majd az engesztelést és tökéletes lesz – Isten népe az idő utolsó pillanataiban – nem Laodicea, hanem Filadelfia. A jó hír mindazoknak, akik laodiceaiak, Jézus szava: „Térj meg! Végy tőlem tűzben megpróbált aranyat.” Ha egy laodiceai megtér, világos, hogy nem marad többé Laodiceában, hanem átléphet Filadelfiába. Isten áldjon meg téged, aki e cikket olvasod! Imádkozom, hogy Isten kegyelméből egyike légy a filadelfiaiaknak – Isten utolsó napokbeli népének!

David Clayton