Egy új dimenzió

Hogyan magyaráznál el valakinek olyasmit, amit még eddig soha nem látott vagy tapasztalt? Ma három dimenzióról tudunk:szélesség, hosszúság, magasság. Matematikusok és fizikusok néha negyedik és ötödik dimenzióról is beszélnek. De elképzelhetetlen marad számunkra, amíg meg nem tapasztaltuk.

Valaki egyszer azt mondta, hogy a mennyben biztosan vannak olyan színek, amelyeket eddig még soha nem láttunk. El tudjuk képzelni? Természetesen nem, mert képtelenek vagyunk olyasmit magunk elé idézni, amit még eddig nem láttunk. Ha tehát létezik olyan dimenzió, amelyet eddig még nem tapasztaltunk, akkor nagyon nehéz – ha egyenesen nem lehetetlen – kezdenünk vele valamit.

A mikroszkópot a 16. században találták fel. E találmány elterjedése előtt az emberiség számára elképzelhetetlen volt a szemnek láthatatlan élőlények világa. Ez a világ kívül esett az általuk eddig tapasztalt dolgok körén, soha senki nem látta, nem hallott róla. A mikroszkóp feltalálása után azonban az ember hirtelen egy másik „dimenzióba” nyerhetett bepillantást.

Ezen új találmány bevezetése után egy tudós előadást tartott a mikroszkopikus világ létezéséről. Az előadó megengedte hallgatóinak, hogy előrejöjjenek és belenézzenek a mikroszkópba, és így megláthatták az apró, mozgó élőlényeket. Egy erősen kételkedő asszony ugyancsak belenézett a nagyító lencsébe, s elállt a lélegzete az előtte feltáruló képtől. Amikor azonban visszatért helyére, ezt mormolta magában: „Még mindig nem hiszem el!” Nagyon gyakori reakció ez. Nehéz olyan dolgokban hinni, amelyek nem képezik hétköznapi életünk szerves részét. Valójában azonban vannak olyan dimenziók, amelyeket eddig még nem láttunk, azonban az, hogy mi eddig nem láttuk ezeket, önmagában még nem jelenti azt, hogy nem is léteznek.

Szemlélés által változunk el

A Biblia beszél egy férfiről, akinek azt mondták: Jézus egy csaló. Azt hallotta, hogy Jézus meghalt, de tanítványai ellopták a holttestet, amíg az őrök aludtak, később pedig azt állították, hogy feltámadt. Azt hallotta, hogy a halott Jézus követői egész Izraelt megzavarják, és Istentől kapott vallásukat szét akarják rombolni. Hazugságokat terjesztenek, és az emberek hisznek nekik. Amikor ez a férfi hallott erről, megesküdött, hogy addig nem nyugszik, amíg ezt az új hitet ki nem irtja.

Az Apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy a fent említett ember egy napon útra kelt egy bizonyos városba, hogy az új, istentelen mozgalmat ott is elfojtsa.

„Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kére ő tőle leveleket Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe.” (Csel 9:1-2)

Saulus feladatának tekintette a zsidó hit védelmét, és kész volt, hogy mindenkit elfogjon és megsemmisítsen, aki az új vallást követi. Sziklaszilárd elhatározással kelt útra, hogy gyilkos tervét megvalósítsa.

Történt azonban Saulussal valami váratlan, ami egész életét teljesen és örökre megváltoztatta. Egy olyan dimenzióval került érintkezésbe, amely korábban teljesen ismeretlen volt számára. Valaki feltartóztatta, beszélt vele és megnyilatkozott neki. Remegve feltett kérdésére, „Uram, ki vagy te?”, váratlan választ kapott: „Én vagyok Jézus”.

Hogy érezhette magát Saulus e szavak nyomán! Azonnal eszébe jutottak a korábban hallottak, a hazugságok, amelyek eddigi gondolkodását és tetteit mélyrehatóan meghatározták. A vele beszélő mennyei hang valósága, amely önmagát Jézussal azonosította, hosszú évek képzését és tanításait érintette, és zavart okozott elméjében. A valóság azonban végül teljesen meghódította őt, elűzött minden téveszmét, s élete abban a pillanatban véglegesen megváltozott. Barátai egy pillanat alatt ellenségei lettek, ellenségei pedig barátai. Egy olyan dimenzióba nyert bepillantást, amit addig soha nem látott.

Ezután Saulus (új nevén Pál) nem szűnt meg beszélni erről a természetfölötti tapasztalatról, amely egész felfogását megváltoztatta. Legkedvesebb élménye volt, folyton arról a napról beszélt, amelyen szemei megnyíltak és olyasmit látott, amit soha azelőtt. Jézust látta, végre találkozott Krisztussal, és a világ egyszer s mindenkorra átalakult számára.

Sok állítólagos keresztény problémája, hogy még soha nem találkoztak Krisztussal, noha nevét viselik és beszélgetéseik során keresztény fogalmakat használnak; gondolkodásuk, viselkedésük azonban még mindig túlságosan világias. Még soha nem találkoztak ténylegesen Jézussal, nem ismerik világát, ezért nem is láthatnak az ő szemeivel. Soha nem érzékelték más nézőpontból a dolgokat, mint egy e világból való ember.

Egy mindig jelenlévő valóság

Királyok második könyvének hatodik fejezetében olvasunk Szíria királyáról, aki megpróbálta kitalálni, miért képtelen elfogni és legyőzni Izrael királyát. Úgy tűnik, Izrael királya egy lépéssel mindig előtte járt, mintha olvasna gondolataiban. Ezt olvassuk:

„És felháborodott ezen a siriai király szíve, és összegyűjtvén az ő szolgáit, monda nékik: Miért nem mondjátok meg nékem, ki tart közülünk az Izrael királyával?! Akkor monda egy az ő szolgái közül: Nem úgy uram király, hanem Elizeus próféta, aki Izraelben van, jelenti meg az Izrael királyának a beszédeket, amelyeket te a te titkos házadban beszélsz. És monda: menjetek el és nézzétek meg, hol van, hogy utána küldjek és elhozassam őt. És megjelenték néki, mondván: Íme Dótánban van. Akkor lovakat, szekereket és nagy sereget külde oda, akik elmenének éjjel, és körülvevék a várost. Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiméne, és íme seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És monda néki az ő szolgája: Jaj, jaj, édes uram! Mit cselekedjünk? Felele ő: ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük.” (2Kir 6:11-16)

Talán azt gondolta Elizeus szolgája, hogy gazdája szemei felmondták a szolgálatot. Hiszen világosan látta, hogy a várost óriási, szekerekből és lovasokból álló sereg vette körül, és semmi oka nem volt olyan nyugodtnak maradni mint Elizeus, mert világosan tudta: azért jöttek, hogy a prófétát foglyul ejtsék vagy akár meg is öljék. A következő vers azonban megadja a kulcsot:

„És imádkozott Elizeus és monda: Óh uram! Nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.” (2Kir 6:17)

Vajon a tüzes lovagok és szekerek mindvégig ott voltak? Természetesen, de Elizeus szolgája már a kétségbeesés határán volt, hiszen nem láthatott e másik dimenzióba. Istennek ezért meg kellett nyitnia a szemeit, hogy képessé váljon egy időre e másik valóságot is érzékelni, s amikor megtette, a szolga olyat láthatott, ami korábban teljesen ismeretlen volt számára.

Pontosan erre van szükségünk ma is. Szemeinknek meg kell nyílnia, mert nem úgy látjuk a dolgokat, ahogyan a valóságban vannak. Ezért arra kell kérnünk Istent, adjon nekünk újfajta látást, mert van egy olyan dimenzió, amit még nem ismerünk. Életfontosságú, hogy ténylegesen érzékeljük ezt a dimenziót, mert ez az örök élet birodalma!

Egy szellemi világ

A Biblia ezt a láthatatlan, viszonylag ismeretlen dimenziót szellemi világnak nevezi. Jelen pillanatban csakis hit által láthatjuk meg, noha ez egy valóságosan létező világ, még ha testi szemeink számára láthatatlan is. Ha belegondolunk, csodálatos, hogy miközben ezt olvasod, körülvesz egy másik valóság is, amelynek minden részlete éppoly igazi és valóságos, mint a téged körülvevő, szemmel látható dolgok! Ugyancsak vannak igazi, láthatatlan lények veled a szobában, ahol most épp tartózkodsz. Azt kívánjuk, bárcsak körülnézve láthatnánk őket, de ez bizonyára nem sikerülne. E mennyei lények egy másik dimenzióban léteznek, amely el van rejtve szemeink elől, és csak hitünk szemei tudnak áthatolni a függönyön.

A hit az ajtó

Ez a láthatatlan dimenzió csakis hit által válik láthatóvá számunkra. De mi a hit? A hit feltétel nélküli bizalom Isten szavában. Azt jelenti, hogy Isten szava képezi életünk alapját, és azért hisszük, hogy igaz, mert ez Isten szava. Az a csodálatos, hogy ha elolvassuk és elhisszük Isten szavait, akkor beléphetünk ebbe a dimenzióba; ha halljuk szavát, része lehetünk e szellemi világnak.

Egy lelki probléma

Az emberben található rossz – kivétel nélkül – lelki eredetű. Az ember problémája nem fizikai, hanem lelki eredetű. A Biblia szerint az ember természeténél fogva bűnös, akinek testi gondolkodása van (Ef 2:1-2). Ez a testi gondolkodásmód az alapja minden bűnös tettnek, amit elkövetünk. Róm 8:7 szerint ez a testi gondolkodás ellenségeskedik Istennel, mert képtelen Isten törvényének alávetni magát. Ez a Biblia világos tanítása. El tudjuk fogadni, amit a Biblia tanít? Ez nagyon lényeges kérdés! Amikor Jézust megkérdezték, mi teszi az embert valójában tisztátalanná, így felelt:

„Ami az emberből kijő, az fertőzteti meg az embert. Mert onnan belölről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság: Mind ezek a gonoszságok belőlről jőnek ki, és megfertőztetik az embert.” (Mk 7:20-23)

Jézus világosan kifejti: az tesz tisztátalanná, ami bennünk van. De hol, a testünkben vagy a lelkünkben? Természetesen a lelkünkben! A probléma lelki eredetű: a testi gondolkodás az, ami tisztátalanná teszi az embert. Ha azonban a probléma lelki eredetű, akkor a megoldásnak is lelki eredetűnek kell lennie. Lelki problémát nem lehet testi úton megoldani. A probléma megoldásához a szellemi világ forrásához kell mennünk, aki ebben a szellemi világban lakik. Lelki síkon kell eljönnie hozzánk, és ezen a síkon kell változásokat előidéznie bennünk.

Lelki megoldás

Olyan nehéz ezt megérteni? Ahhoz, hogy lelki változás menjen végbe bennünk, csodának kell történnie, csodák pedig csakis a szellemi világban zajlanak. Semmi nincs a fizikai világban, ami szellemi/lelki változást válthatna ki bennünk. Nincs olyan emberi találmány, ami a testi gondolkodást lelkivé formálhatná. Hiszen az ember még azt sem tudja, tulajdonképpen mi a lélek és az emberi természet, akkor hogyan is érhetne el bármiféle változást e téren? De hála az Úrnak, Ő megígérte, hogy megváltoztatja a szívünket – nem azt a testi szervet, amely a vért pumpálja, hanem a lelkünket!

Ha Isten megváltoztatja lelkünket, akkor az egész életünket illető felfogásunk megváltozik. Akkor hirtelen meglátjuk az új dimenziót, és az egész élet teljesen új fényben tűnik fel. E világ dolgaihoz való viszonyunk megváltozik, hiszen ez az új dimenzió életünk minden területét átjárja, és mindent másképp kezdünk látni. Ha ez a változás végbemegy, akkor automatikusan megváltoznak külső cselekedeteink is. Ez az a csodálatos jó hír, ami Jézus Krisztusban megnyilatkozott! Ez az evangélium, amely által Jézus belénk költözik, és végbeviszi a változást, új teremtést hozva létre bennünk. Bennünk élve nekünk adja saját gondolkodását, hogy gondolatai a mieink legyenek, hogy az ő szemeivel lássunk, és vele élhessünk az új dimenzióban.

Egyszerű dolog

Ha valóban megértjük a megváltást, felismerjük, mennyire egyszerű. Csak azt kéri tőlünk, hogy nézzük más szemszögből a dolgokat. Krisztus azt mondja, a megváltás ingyen kegyelemből adatik, tehát ajándék, nem lehet emberi cselekedetek vagy erőfeszítések által elnyerni. A megváltást kizárólag hit által lehet megtapasztalni. Csak akkor lehet a miénk, ha hiszünk Isten szavának, amely a Fiában megnyilatkozó ingyen kegyelemről tudósít. Felismerjük ezt? Képes hitünk megragadni Isten szavát? Látjuk azt, amit eddig még soha? Isten szava végtelenül egyszerű:

„Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt!” (Róm 6:14)

Elhisszük? Ez tény számunkra? Kézzelfogható valóság, amelyben megkapaszkodhatunk, csak azért, mert Isten mondja? Ez a kiindulási pont. Valahányszor hajlunk arra a feltevésre, hogy Isten szava nem igaz, talán mert tapasztalataink mást mondanak, akkor inkább saját tapasztalatainkat tagadjuk meg! Talán ezt mondjuk: „Nos, megpróbáltam, de nem működik!” De tapasztalataink hatástalanítják Isten szavát? Talán számunkra igen, mert nem tudunk benne hinni, ennek ellenére valóság marad, és abban a pillanatban, amikor hinni tudunk, számunkra is valóság lesz! Akkor mi is megéljük az új dimenziót, ahol Krisztus a minden mindenekben, és a bűn többé nem uralkodik felettünk.

Hogyan nyerhetjük el azt a képességet, hogy láthassuk az új dimenziót és benne is maradjunk? Az egyetlen út, ha Isten szavánál maradunk. A Biblia leírja és elmagyarázza az új élet minden szakaszát. Isten beszél arról a természetről és azokról a képességekről, amelyeket elnyerhetünk, amikor ebbe az új életbe beleszületünk, és elkezdünk benne élni. Mindezt egy példával szeretném megvilágosítani.

A példa

Hallottam egy Kangen nevű gépről, amely elektrolízis segítségével lúgos (bázisos) vizet állít elő. Ez a víz nagyon egészséges, mert segít a szervezet lúgos állapotát fenntartani. A kutatók szerint a lúgos kémhatás fontos a szervezetünk egészsége szempontjából. Tudomásom szerint ez a gép nagyon drága, kb. 3000 Euroba kerül.

Ha történetesen vennék egy ilyen gépet, de fogalmam sincs, hogyan kell használni, mit tennék először? A válasz egyszerű: elolvasnám a használati utasítást. Ha már tudom, hogyan kell kezelni, máris élvezhetem a friss, egészséges, lúgos kémhatású vizet. (Fontos megjegyzés: A továbbiak már nem felelnek meg a valóságnak, csak illusztrációul szolgálnak!!!)

Tegyük fel, egy napon meglátogat az egyik barátom, és meglátva a gépet, így szól: „Nahát, neked is van ilyen géped? Ez tényleg nagyon jó, nekem is van egy! Tudtad, hogy a kezeletlen szennyvízből is képes ivóvizet előállítani?” Természetesen először kételkedem barátom szavaiban, de ő bebizonyítja igazát. Most már még inkább csodálom és becsülöm gépem képességeit.

Néhány nap múlva meglátogat egy másik barátom, akinek szintén van egy ilyen gépe. Elkezdi mesélni, hogy mennyire csodálatos ez a gép, még földből is képes vizet kivonni! Először persze ismét kételkedem, de ő bebizonyítja, hogy mindez igaz. Nagyon örülök és azt gondolom: „Ez az, amire a nagy nyomorúságban szükségem lesz!” Most már sokkal jobban becsülöm a gépemet mint eddig, és örülök, hogy voltam annyira ügyes, hogy beszereztem egyet.

Ugye, a gép a beszerzés első pillanatától fogva mindent tudott abból, amit barátaim megmutattak? Csak én nem tudtam róla. E példa megtanít minket egy fontos dologra. Válaszol az Úr, ha Szent Lelkét kérjük? Igen, megfelel nekünk! Jézus ezt mondja:

„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.” (Lk 11:13)

A probléma csak az, hogy nincs elég ismeretünk arról, mit is jelent mindez számunkra. Nem tudjuk, mire képes az Ő Lelke bennünk. Tudom, hogy meg vagyok váltva és örülök is neki, de nem tudok ettől magasabbra jutni..

De aztán elkezdjük olvasni a használati utasítást és felismerjük, hogy azok, akik újjászülettek és a szellemi világban maradnak, nem vétkeznek:

„Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; aki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.” (1Jn 3:6.9)

Mintha hályog hullna le szemeinkről. Hiszen erről nem is tudtunk, s mivel nem tudtuk, szokás szerint továbbra is vétkeztünk, noha újjászülettünk a Lélektől!

A Lélek ugyanis a Biblia által vezet és tanít minket. Néhányan ezt gondolhatják: „Mivel Isten élete van bennem, nincs másra szükségem.” Valójában azonban tudatlanságunkból fakadóan nem kapjuk meg azt az erőt, amelyre oly nagy szükségünk van. A Biblia számol be ugyanis azokról az előjogokról és képességekről, amelyek a Krisztusban nekünk adott életben rejlenek.

Beszámolók

Manapság egyre népszerűbb, hogy a cégek termékeik reklámját – a nagyobb profit érdekében – vásárlóktól származó beszámolókkal egészítik ki. Érdekes módon a Biblia tele van tapasztalatokról szóló beszámolókkal, ill. tanúságtételekkel. Ez nyilván nem csupán a jobb eladási statisztika elérésének egyik jó módszere, hanem Isten is alátámasztja szavait emberi tapasztalatokkal, amikor a Bibliában arról beszél, mi mindent ajándékozott nekünk Krisztusban. Leírja azok életét, aki ugyanazt a Lelket elnyerték, felmutatja, milyen hatással volt rájuk, és meggyőz minket, hogy ugyanazt a hatást a mi életünkben is elérheti. Ha a Szentírást olvasom, azt látom, hogy csodálatos dolgokat ír a keresztény életről: aki a Lélektől újjászületett, az nem vétkezik, és ez csodálkozással tölt el. Annyira hihetetlen, hogy első pillanatban tele vagyok kétellyel.

De azután elolvasom a tanúságtételeket. Pál és sokan mások beszámolnak arról, mit vitt végbe bennük Isten élete, és hogyan győztek a test és az ördög felett. Ezek után már meg vagyok győződve, hogy ugyanaz az erő bennem is végbeviheti e csodákat. Hiszem és hálás vagyok Istennek, s ezen egyszerű folyamat eredményeként bennem is végrehajtja mindezt. Valamennyi áldás és képesség, amelyeket Isten már nekem ajándékozott a Krisztusban rejlő élet révén, tapasztalataim szintjén is valósággá válik, ha valóban hiszem, amit Isten szava e dolgokról állít.

Ami valóban fontos

Végül vessünk össze néhány verset!

„Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.” (Gal 5:6)

Pál szerint a legfontosabb a szeretet által munkálkodó hit. Nézzük meg, mit ír e levél következő fejezetében:

„Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetélkedetlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés.” (Gal 6:15)

Nem különös, hogy Pál kétszer beszél arról, mi az, ami Jézus Krisztusban igazán fontos, de más következtetésre jut? Miért mondja először, hogy a legfontosabb dolog a szeretet által munkálkodó hit, másodszor pedig az új teremtés? Egyértelmű a válasz: E két dolog jelentése egy és ugyanaz. Az új teremtésből fakad a szeretet által munkálkodó hit. Egy harmadik helyen ezt írja Pál:

„A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi; hanem Isten parancsolatainak megtartása.” (1Kor 7:19)

Ha összehasonlítjuk a három igét, láthatjuk, hogy ha Isten egy embert újjáteremt, akkor életét a szeretet és a hit vezérli, amely Isten parancsolatainak megtartását eredményezi. Pál ezt így foglalja össze:

„És akik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izraelén.” (Gal 6:16)

Van egy törvényszerűség, amely Isten gyermekeit irányítja, ez pedig az újjáteremtés. E törvény nem más, mint „Krisztus ti bennetek”; Isten Lelke benned lakozva újjáteremt; Krisztus jön és lakozást vesz benned és teljesen más emberré leszel. Ezen törvény szerint egy másik dimenzióban élsz, szellemi, nem pedig fizikai síkon. Abban a tudatban élsz, hogy láthatatlan lények társaságában mozogsz és rendelkezésedre állnak a jövendő világ erői. Ez az a valóság, amit felismernek és élnek mindazok, akik látják az új dimenziót.

Howard Williams